bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Dynowie .

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Urzędu Gminy Dynów jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy w Dynowie posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy w Dynowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urząd Gminy w Dynowie, adres poczty elektronicznej sekretarz@dynow.regiony.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dynów mieści się w jednym dwupiętrowym  budynku. Na drugim piętrze znajduje się Zakład Gospodarki Komunalnej  a na parterze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na chwilę obecną budynek nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Wewnątrz nie ma windy . Obok wejścia głównego znajduje się podjazd wraz z poręczą, który umożliwia wejście do budynku. Podjazd jak i drzwi przystosowane są do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przed wejściem zamontowane są domofony do Urzędu Gminy oraz do GOPS.  Przed budynkiem Urzędu Gminy Dynów nie zostało wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością- nawierzchnia jest nierówna i wymaga poprawy. Osoby, które chcą załatwić sprawę na I i II  piętrze powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta znajdującego się na parterze pok.2 , do którego zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu czy jednostki. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Urzędzie Gminy Dynów nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Aplikacje mobilne

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny.

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Urzędzie Gminy w Dynowie

Zgodnie z przepisami, osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumacza języka migowego w  komunikowaniu się w Urzędzie Gminy Dynów, proszona jest o zgłoszenie (e-mailem,  listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia do:

Pani Zofii Kalawskiej – Sekretarza Gminy Dynów, telefonicznie:

nr tel. 17 23 00 115, email:sekretarz@dynow.regiony.pl,
lub listownie: Urząd Gminy w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów.

Koordynatorem do spraw dostępności jest  Pani Zofia Kalawska  e-mail: sekretarz@dynow.regiony.pl, tel. (17) 23 00 115, której zadaniem jest organizowanie wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Dynów.

Wynik walidatora 

Niniejszy Certyfikat potwierdza, że aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzględnia poziomu dostępności wszystkich publikowanych treści.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 28 lipca 2022
Liczba wyświetleń 423 views