Jesteś tutaj:

Aktualności

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 )  zwołuję  na  dzień 29 września 2020r., XXIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1540 w sali narad Urzędu Gminy w Dynowie.
Porządek Obrad:                                                                                  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Dynów o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
4.Podjęcie uchwał:
-w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Dynów w budżecie na rok 2020;
- w sprawie zmiany uchwały Nr (79)2019 rady Gminy Dynów z dnia 12 grudnia 2019 roku;
- w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej realizacji wspólnego przedsięwzięcia;
o nazwie “Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” współfinansowanego ze średków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramacch Regionalnego program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
-w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia;
-w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2020 r.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie obrad.
                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Dynów
                                                                                                           Franciszek Pilip
 
więcej
Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.
więcej
W związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, w załączniku zostaje zamieszczony projekt umowy. Osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu prosimy o zapoznanie się z załączoną umową.
Termin podpisania umowy wraz z wpłatą kaucji gwarancyjnej przewidywany jest do dnia 15 paźdzernika 2020 r.

Nr konta na który należy wpłacić kaucję gwarancyjną: Bank Spółdzielczy w Dynowie:
17 9093 0007 2001 0000 2365 0005

Jednocześnie informujemy, że w dniach 9-10 września 2020 r. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące projektu.
9 września godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Pawłokomie (mieszkańcy Pawłokomy i Dylągowej)
10 września godz. 18:00 w Domu Strażaka w Bachórzu (mieszkańcy Bachórza i Dąbrówki Starzeńskiej)


 
więcej
Od lutego 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
więcej