Jesteś tutaj:

Stypendia

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
WAŻNE!!!!
Wszelkie informacje na temat stypendium szkolnego, wypełniania wniosku, wydatków kwalifikowanych do rozliczenia itp. można uzyskać dzwoniąc na numer 539 052 343 lub pisząc na e-mail:
kurosz@gminadynow.pl
Przykładowe Wnioski są dostępne na stronie internetowej www.gminadynow.pl w aktualnościach oraz w zakładce Oświata –stypendia, na profilu facebook Urzędu Gminy Dynów lub w przedsionku przed wejściem do Urzędu Gminy Dynów parter.
 
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • niepełna rodzina oraz inne.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Wyjaśnienie miejscem zamieszkania ucznia jest miejsce zamieszkania rodziców ucznia (małoletniego) pozostającego pod władzą rodzicielską albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Termin składania wniosków od 01 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) Uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – od dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) Słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia:
Aktualnie kryterium dochodowe wynosi 528, 00 zł na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018 r. ( Dz. U. poz.1358).
Aktualnie dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308, 00 zł zgodnie § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów
 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz.U. poz.1358). WLICZANY JEST DOCHÓD POWYŻEJ 1 HA PRZELICZENIOWEGO.
Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. np. sierpień 2020 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wymagane dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc sierpień w danym roku szkolnym.
             - z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie;
              - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: umowa do wglądu, zaświadczenie, rachunek lub oświadczenie;
             - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja do wglądu organu emerytalnego lub       odcinek renty;
             - z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – decyzja do wglądu, zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
             - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
 • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
             - działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych
            w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
            - działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
            o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie
            z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny itp.) – decyzja do wglądu, zaświadczenie lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień w danym roku szkolnym;
 • dochód z gospodarstwa rolnego – do wglądu aktualny nakaz płatniczy o łącznej wielkości gospodarstwa rolnego lub potwierdzone zaświadczeniem właściwej Gminy wyrażonej w ha przeliczeniowych, odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego z wyszczególnieniem łącznej jego wielkości przeliczenia dochodu przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny jak wyżej;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty do wglądu, odpis protokołu zwierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych dowody wypłaty lub oświadczenie;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień w danym roku szkolnym lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • pobierane stypendium o charakterze socjalnym – decyzja do wglądu, zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
 • w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole ponadpodstawowej zaświadczenie o rozpoczęciu nauki w danym roku szkolnym, jak również gdy uczeń zmienia szkołę w ciągu danego roku szkolnego (wszyscy uczniowie niezależnie od typu szkoły);
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
 
W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nieobjęte powyższym zestawieniem. Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów.
Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki, faktury lub inne dokumenty (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami w decyzji o przyznaniu świadczenia.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca danego roku szkolnego do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- do 31 grudnia danego roku szkolnego za okres od 01 września do 31 grudnia
- do 31 lipca danego roku szkolnego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca.
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM NIE PRZYSŁUGUJE:
 1. Dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne;
 2. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale             przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
 3. Studentom szkół wyższych i licencjackich;
 4. Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Dynów;
 5. W sytuacji gdy uczeń został skreślony z listy uczniów;
 6. Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 528, 00 zł;
 7. Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2 480, 00 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2 232, 00 zł.

PRZYKŁADOWE  WYDATKI  KWALIFIKOWANE  W  DANYM  ROKU  SZKOLNYM  DO REFUNDACJI  WYDATKÓW  W  RAMACH  STYPENDIUM  SZKOLNEGO
 
1. Zakup podręczników oraz w tym np. ćwiczeń szkolnych, słowników, lektur szkolnych, literatury zawodowej, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, globusów, map, instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania, o ile wiąże się to w sposób oczywisty
i bezpośredni z udziałem w zajęciach muzycznych prowadzonych w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem, opłata za wypożyczenie instrumentu muzycznego niezbędnego do udziału w edukacyjnych zajęciach muzycznych w szkole muzycznej, audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków, oraz innych książek i publikacji pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego również na nośnikach np.CD;
2. Zakup przyborów szkolnych w tym np. długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, brystol, pędzle, bibuły, papier kolorowy, nożyczki, taśmy klejące, zeszyty, kalkulator, teczka szkolna, okładki na książki i zeszyty, segregator, korektor, gumka do mazania, zakreślacz, marker, dziurkacz, zszywacz, patyczki do liczenia itp. i innych związanych z zajęciami szkolnymi;
3. Zakup komputera w tym np. części do rozbudowy komputera, laptopa, tableta, monitora do komputera, klawiatury do komputera, pomocy komputerowych, drukarki, papier do drukarki, tusz do drukarki, oprogramowanie (np. system operacyjny, pakiet biurowy itp.), naprawa komputera, zakup komputerowych programów edukacyjnych i innych związanych z zajęciami szkolnymi;
4.  Zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu o ile wiąże się w sposób oczywisty
i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo);
5.  Zakup stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, tj. np. odzieży sportowej w tym spodenek sportowych, szortów sportowych, koszulek sportowych (T-shirt), podkoszulków sportowych, getrów, legginsów, dresów sportowych, bluz sportowych, spodni sportowych, kostiumu kąpielowego, kąpielówek, czepka na basen, okularów pływackich, klapek na basen itp.,
6. Zakup obuwia sportowego na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, tj. np. obuwie sportowe typu: np. adidasy, halówki, tenisówki, trampki, torby na obuwie na zmianę itp.;
7. Zakup biurka szkolnego, krzesła (fotela do biurka), lampka na biurko;
8. Zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych (wraz z rachunkiem / faktura należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę);
10. Pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w zajęciach: sportowych (zajęcia prowadzone w klubach sportowych, w których uczestniczą uczniowie), językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej (wszystkie koszty udokumentowane fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem wystawionym imiennie na wnioskodawcę z podaniem w treści imienia
i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć). Pokrycie kosztu udziału w zajęciach nie uwzględnia kosztów dojazdu dziecka na zajęcia;
11. Zakup aparatu fotograficznego z przeznaczeniem dla uczniów szkół artystycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania, o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w zajęciach z fotografii prowadzonych
w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem;
12. Pomoc w postaci stypendium szkolnego może być udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
 1. „zielonej szkole”,
 2. wycieczce szkolnej,
 3. wyjściach do kina, teatru, muzeum itp. zorganizowanych przez szkołę,
 4. koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. językowych lub sportowych) – wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonej np. wycieczce, a w przypadku płatności za wycieczkę przelewem również potwierdzenie dokonania przelewu w razie wątpliwości, oceny charakteru konkretnego wyjazdu dokonuje się w oparciu o program przygotowany przez organizatora i przedłożony przez wnioskodawcę;
13. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych ( poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły).Poniesione koszty dokumentuje się biletem miesięcznym lub imienną fakturą/rachunkiem wystawionym na wnioskodawcę z treści, którego powinno wynikać dla kogo zakupiono bilet miesięczny, na jaką trasę (np. trasa: Harta – Rzeszów, Rzeszów – Harta) na jaką kwotę oraz innych dotyczących, np. kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, czesne za naukę;
14. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (umowa w miejscu zamieszkania wnioskodawcy + faktura i dowód opłaty – faktury wystawione na Wnioskodawcę w miejscu zamieszkania) -od września do czerwca danego roku szkolnego.
W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują faktury, rachunki, umowy itp. na zakup:
• podręczników od lipca 2020 r. – do czerwca 2021 r.
• pozostałe materiały szkolne od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
• abonament internetowy  od września 2020 r. do czerwca 2021 r.,
• bilety za dojazdy do szkoły WYŁĄCZNIE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE od września 2020 r. do czerwca 2021r.
UWAGA!!
Do rozliczenia abonamentu internetowego miesiące LIPIEC i SIERPIEŃ w danym roku szkolnym nie będą brane pod uwagę;
 
15. Powyższy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendia uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.
WAŻNE!!
Oryginał faktury, rachunek i inne Dowody potwierdzające poniesione wydatki powinny być imiennie wystawione na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Dowody potwierdzające poniesione wydatki w postaci umowy kupna – sprzedaży wyłącznie zakup podręczników szkolnych. W przypadku płatności dokonanej przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z rachunkiem/fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia dokonania płatności kartą płatniczą.
Przy wystawianiu faktury/rachunku i innych dowodów czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, musi jasno wynikać, że zakupiona np. odzież jest odzieżą sportową. Jeśli z faktury / rachunku
i innego dowodu nie wynika, że np. odzież, obuwie nie jest sportowe dopuszcza się aby sprzedawca na odwrocie faktury / rachunku sporządził odpowiednią adnotację z pieczęcią i czytelnym podpisem. Ważne aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.
 
WYDATKI, KTÓRYCH NIE MOŻNA  FINANSOWAĆ W  RAMACH STYPENDIUM  SZKOLNEGO
 
- Okulary korekcyjne, soczewki korekcyjne, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny i inny sprzęt rehabilitacyjny;
- Odzież i obuwie do codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, kozaki, trzewiki, bielizna osobista, rajstopy itp.);
- Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i innego wyposażenia mieszkania, odtwarzaczy: mp3, mp4, dvd,
blu-ray; telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności;
- Stroje odświętne, (np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę itp.);
- Meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy, półki, szafki itp.), koszty utrzymania mieszkania;
- Obozy i zimowiska, kolonie, wycieczki, wczasy (wypoczynek letni i zimowy), turnusy rehabilitacyjne;
- Opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów;
- Koszty instalacji telewizji satelitarnej;

 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW SZKOLNYCH
Wnioskodawców, którym przyznano stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020 na okres od września do grudnia 2019 r., wzywa się do złożenia w terminie do 30 kwietnia 2020 roku oświadczenia o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polski informuję, że wypłata stypendium szkolnego nastąpi w formie świadczenia pieniężnego – wyłącznie przelewem bankowym.
W uzasadnionych przypadkach, jakim jest niewątpliwie ogłoszony stan epidemii, ustawa dopuszcza taką formę stypendium szkolnego.
W oświadczeniu, o którym mowa wyżej, należy obowiązkowo podać nr konta, niezależnie czy wcześniej był już podawany, na który dokonany zostanie przekaz środków. W obecnym okresie rozliczeniowym wyjątkowo nie będą przyjmowane faktury, ale proszę je zbierać i zachować, ponieważ zastrzegamy sobie prawo po ustąpieniu epidemii, do kontroli wydatkowanych środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem.
Wypełnione i czytelnie podpisane oświadczenie należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „stypendium szkolne” i pozostawić w skrzynce na listy obok głównego wejścia do budynku urzędu gminy.
Druk oświadczenia dostępny jest w przedsionku budynku urzędu gminy oraz elektronicznie:

http://www.gminadynow.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokazTresc-18-470.
 
Nr telefonu kontaktowego: 16 6521257 wew.29
 
O wszelkich zmianach dot. stypendium szkolnego, poinformujemy Państwa poprzez ogłoszenia na stronie Urzędu.

 
INFORMACJA O UDZIELENIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina oraz inne.
Miejsce zamieszkania
Wyjaśnienie miejscem zamieszkania ucznia jest miejsce zamieszkania rodziców ucznia (małoletniego) pozostającego pod władzą rodzicielską albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Termin składania wniosków od 01 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) Uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się
 w pierwszym, powszednim dniu lutego – od dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) Słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Przykładowe Wnioski są dostępne w Referacie Oświata II piętro pokój 29 oraz na stronie internetowej www.gminadynow.pl
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia:
Aktualnie kryterium dochodowe wynosi 528, 00 zł na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018 r. ( Dz. U. poz.1358).
 
Aktualnie dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308, 00 zł zgodnie § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018 r. (Dz.U. poz.1358).
WLICZAMY DOCHÓD POWYŻEJ 1 HA PRZELICZENIOWEGO.
 
Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2019 r. lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
w którym wniosek został złożony.
Wymagane dokumenty:
- dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc sierpień w danym roku szkolnym.
- z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie;
- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: umowa do wglądu, zaświadczenie, rachunek lub oświadczenie;
- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja do wglądu organu emerytalnego lub odcinek renty;
- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – decyzja do wglądu, zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
- dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie
o wysokości składki zdrowotnej;
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- w przypadku osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny itp.) – decyzja do wglądu, zaświadczenie lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień w danym roku szkolnym;
- dochód z gospodarstwa rolnego – do wglądu aktualny nakaz płatniczy o łącznej wielkości gospodarstwa rolnego lub potwierdzone zaświadczeniem właściwej Gminy wyrażonej w ha przeliczeniowych, odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego z wyszczególnieniem łącznej jego wielkości przeliczenia dochodu przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny jak wyżej;
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty do wglądu, odpis protokołu zwierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych dowody wypłaty lub oświadczenie;
- zaświadczenie organu prowadzącego postepowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień w danym roku szkolnym lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
- pobierane stypendium o charakterze socjalnym – decyzja do wglądu, zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
- w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w danym roku szkolnym;
- inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.
Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka.
W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki, faktury lub inne dokumenty (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami w decyzji o przyznaniu świadczenia.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca danego roku szkolnego do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- do 31 grudnia danego roku szkolnego za okres od 01 września do 31 grudnia
- do 31 lipca danego roku szkolnego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca
 
PRZYKŁADOWE WYDATKI  KWALIFIKOWANE  W  DANYM  ROKU  SZKOLNYM  DO REFUNDACJI   WYDATKÓW  W  RAMACH  STYPENDIUM  SZKOLNEGO
1. Zakup podręczników oraz w tym np. ćwiczeń szkolnych, słowników, lektur szkolnych, literatury zawodowej, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych i chemicznych, globusów, map, instrumentów muzycznych oraz innych książek i publikacji pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego również na nośnikach np.CD;
2. Zakup przyborów szkolnych w tym np. długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, brystol, pędzle, bibuły, papier kolorowy, nożyczki, taśmy klejące, zeszyty, kalkulator, teczka szkolna, okładki na książki i zeszyty, segregator, korektor, gumka do mazania, zakreślacz, marker, dziurkacz, zszywacz, patyczki do liczenia itp. i innych związanych z zajęciami szkolnymi;
3. Zakup komputera w tym np. części do rozbudowy komputera, laptopa, tableta, monitora do komputera, klawiatury do komputera, pomocy komputerowych, drukarki, papier do drukarki, tusz do drukarki, oprogramowanie (np. system operacyjny, pakiet biurowy itp.), naprawa komputera, zakup komputerowych programów edukacyjnych i innych związanych z zajęciami szkolnymi;
4.  Zakup sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu;
5.  Zakup stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, tj. np. odzieży sportowej w tym spodenek sportowych, szortów sportowych, koszulek sportowych (T-shirt), podkoszulków sportowych, getrów, legginsów, dresów sportowych, bluz sportowych, spodni sportowych, kostiumu kąpielowego, kąpielówek, czepka na basen, okularów pływackich, klapek na basen itp.,
6. Zakup obuwia sportowego na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, tj. np. obuwie sportowe typu: np. adidasy, halówki, tenisówki, trampki itp.;
7. Zakup biurka szkolnego, krzesła (fotela do biurka), lampka na biurko;
8. Zakup odzieży, obuwia i przyrządów niezbędnych do odbycia praktyk szkolnych zawodowych (wraz z rachunkiem / faktura należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że zakupione rzeczy są wymagane przez szkołę);
9. Zakup biletu do kina, teatru lub muzeum ( wyjście w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych), wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonym wyjściu,
a w przypadku płatności za wejście przelewem również potwierdzenie dokonania przelewu.
10. Pokrycie kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
w szczególności udziału w zajęciach: sportowych (zajęcia prowadzone w klubach sportowych, w których uczestniczą uczniowie), językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych z wyłączeniem opłaty wpisowej (wszystkie koszty udokumentowane fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem wystawionym imiennie na wnioskodawcę
z podaniem w treści imienia i nazwiska ucznia, który korzysta z zajęć). Pokrycie kosztu udziału w zajęciach nie uwzględnia kosztów dojazdu dziecka na zajęcia.
11. Pokrycie kosztu wyjazdu na wycieczkę szkolną o charakterze edukacyjnym, zielona szkoła, obóz sportowy odbywający się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze szkoły o poniesionym wydatku wystawione dopiero po zakończonej wycieczce, a w przypadku płatności za wycieczkę przelewem również potwierdzenie dokonania przelewu;
12. Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych( poprzez zwrot lub częściową refundację kosztów związanych z transportem środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły).Poniesione koszty dokumentuje się biletem miesięcznym lub imienną fakturą/rachunkiem wystawionym na wnioskodawcę, z treści którego powinno wynikać dla kogo zakupiono bilet miesięczny, na jaką trasę (np. trasa: Harta – Rzeszów, Rzeszów – Harta) na jaką kwotę oraz innych dotyczących, np. kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, czesne za naukę;
13. Pokrycie kosztów abonamentu internetowego (umowa w miejscu zamieszkania wnioskodawcy + faktura
i dowód opłaty – faktury wystawione na Wnioskodawcę w miejscu zamieszkania)-od września do czerwca danego roku szkolnego.
UWAGA!! Do rozliczenia abonamentu internetowego miesiące LIPIEC i SIERPIEŃ w danym roku szkolnym nie będą brane pod uwagę;
14. Powyższy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli Organ przyznający stypendia uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.
WAŻNE!!
Oryginał faktury, rachunek i inne Dowody potwierdzające poniesione wydatki powinny być imiennie wystawione na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Dowody potwierdzające poniesione wydatki
w postaci umowy kupna – sprzedaży wyłącznie zakup podręczników szkolnych.
W przypadku płatności dokonanej przelewem czy kartą płatniczą niezbędne jest wraz z rachunkiem/fakturą załączenie odpowiednio potwierdzenia dokonania przelewu, czy potwierdzenia dokonania płatności kartą płatniczą.
Przy wystawianiu faktury/rachunku i innych dowodów czy zawieraniu umów należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, musi jasno wynikać, że zakupiona np. odzież jest odzieżą sportową.
Jeśli z faktury / rachunku i innego dowodu nie wynika, że np. odzież, obuwie nie jest sportowe dopuszcza się aby sprzedawca na odwrocie faktury / rachunku sporządził odpowiednią adnotację z pieczęcią i czytelnym podpisem.
 
Ważne aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.
 
WYDATKI,  KTÓRYCH   NIE   MOŻNA  FINANSOWAĆ W  RAMACH STYPENDIUM  SZKOLNEGO
- Okulary korekcyjne, soczewki korekcyjne, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny i inny sprzęt rehabilitacyjny;
- Odzież i obuwie do codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, kozaki, trzewiki, bielizna osobista, rajstopy itp.);
- Stroje odświętne, (np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę itp.);
- Meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy, półki, szafki itp.);
- Obozy i zimowiska, kolonie, wycieczki, wczasy (wypoczynek letni i zimowy);
- Turnusy rehabilitacyjne;
- Opłacanie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów.

WYSZUKIWARKA

KALENDARZ

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc styczeń 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

 
 
 
 
 
 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.