Jesteś tutaj:

Stypendia

INFORMACJA - STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2016/2017
 • Stypendium przysługuje:  - uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne nie przysługuje: - uczniom klas zerowych, - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dynów.
 
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia / uczennicy ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.) aktualnie kryterium dochodowe wynosi 514, 00 zł na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. – Dz. U. z 2015 r. poz.1058. Miesięczną wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia / uczennicy uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 
 • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego aktualnie uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288, 00 zł na podstawie § 1 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 1058). Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.
 
 • Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące zgodnie z art.6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.930 z późn.zm.)
 • W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy dołączać do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów rodziny;
 
ŹRÓDŁEM DOCHODU RODZINY SĄ:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy - (potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości dochodów netto);
Działalność gospodarcza - potwierdzone stosownym zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej ustalony zgodnie
 z art.8 ust.5 i 7-8 ustawy o pomocy społecznej;
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne w tym zagraniczne, świadczenia przedemerytalne – potwierdzone zaświadczeniem (decyzja) ZUS lub odcinek emerytury, renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy;
Dochody z gospodarstwa rolnego – potwierdzone zaświadczeniem właściwej Gminy lub aktualny nakaz płatniczy o łącznej wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych, odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów
z posiadanego gospodarstwa rolnego z wyszczególnieniem łącznej jego wielkości przeliczenia dochodu przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny jak wyżej;
Zasiłek dla bezrobotnych- potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Pracy oraz gdy nie otrzymujemy zasiłku lub oświadczenie wnioskodawcy;
Alimenty i świadczenia alimentacyjne – potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem pocztowym itp. lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych alimentów i świadczeń alimentacyjnych;
Stypendia o charakterze socjalnym - potwierdzone decyzją o ich przyznaniu;
Niepełna rodzina – wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu lub oświadczenie;
Świadczenia uzyskiwane z opieki społecznej ( renty socjalne, zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe) – potwierdzone zaświadczeniem z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych świadczeń z opieki społecznej;
Inne dochody (praca nieperiodyczna, umowy zlecenia lub o dzieło, zasiłki chorobowe z KRUS i inne) - potwierdzone zaświadczeniami z odpowiednich organów lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości tych dochodów.
 
 • Oświadczenia, o których mowa w art.90 n ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot, który składa oświadczenie, bierze na siebie odpowiedzialność za wiarygodność i autentyczność podanych w nim danych i informacji. Podanie nieprawdziwych danych jest PRZESTĘPSTWEM.
 
 • Do dochodu nie wlicza się:  - jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
- zasiłku celowego;
 - wartości świadczeń w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 i 1220);
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 - świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn.zm.).
 
 • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi / uczennicy, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 
 • Jeżeli rodzice składają więcej niż jeden wniosek o stypendium to dokumenty określające wysokość dochodów rodziny obowiązują w jednym egzemplarzu;
 
 • Wnioski dla uczniów niepełnoletnich muszą być podpisane przez obydwoje rodziców;
 
 • Wnioski w danym roku szkolnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych wraz z informacjami można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy pokój 29  do 15 września 2016 r., natomiast słuchacze kolegiów składają w terminie do 15 października 2016 r.

Do pobrania:
-Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego;
-Zaświadczenie o zatrudnieniu;
-Uchwała Nr XXII(124)2013 Rady Gminy Dynów w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów.
Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

» Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163

z późn. zm.) do 30 września 2015 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 17 lipca 2012 r. - Dz.U. z 2012 r. poz. 823). Natomiast od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe będzie wynosić 514,00 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. – Dz.U. z 2015r. poz. 1058) za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

 

» Miesięczną wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 

» Przyjmuje się, że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości do 30 września 2015 r. 250,00 zł (§1 pkt 2d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz.U. poz.823 ). Natomiast od 01 października 2015 r.  z 1 ha przeliczeniowego uzyskiwać się będzie dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł  (§ 1 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. – Dz.U. z 2015r. poz. 1058)

 

» Rodzina – osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące

i gospodarujące zgodnie z art.6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.163 z późn.zm.)

 

» W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy dołączać do wniosku zaświadczeń albo oświadczenia  o wysokości dochodów rodziny;

 

» Źródłem dochodu rodziny są:

Wynagrodzenie ze stosunku pracy -(potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości dochodów netto);

Działalność gospodarcza - potwierdzone stosownym zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej ustalony zgodnie z art.8 ust.5i7-8 ustawy o pomocy społecznej;

Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne w tym zagraniczne, świadczenia przedemerytalne –  potwierdzone zaświadczeniem (decyzja) ZUS  lub odcinek  emerytury, renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku albo oświadczenie wnioskodawcy;

Dochody z gospodarstwa rolnego – potwierdzone zaświadczeniem właściwej Gminy (nakaz płatniczy) o łącznej wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych albo oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego z wyszczególnieniem łącznej jego wielkości oraz przeliczenia dochodu przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny jak wyżej odcinek potwierdzający opłacanie skł.KRUS;

Zasiłek dla bezrobotnych – potwierdzony zaświadczeniem z właściwego Urzędu Pracy również wtedy gdy nie otrzymujemy zasiłku albo oświadczenie wnioskodawcy;

Alimenty i świadczenia alimentacyjne – potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem pocztowym itp. albo oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych alimentów

i świadczeń alimentacyjnych;

Stypendia o charakterze socjalnym - potwierdzone decyzją o ich przyznaniu;

Niepełna rodzina – wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu lub oświadczenie;

Świadczenia uzyskiwane z opieki społecznej (renty socjalne, zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki

i świadczenia pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe) – potwierdzone zaświadczeniem z właściwego ośrodka pomocy społecznej albo oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych świadczeń z opieki społecznej;

Inne dochody (praca nieperiodyczna, umowy zlecenia lub o dzieło, zasiłki chorobowe z KRUS i inne) – potwierdzone zaświadczeniami z odpowiednich organów albo oświadczenie wnioskodawcy o wysokości tych dochodów.

 

»Oświadczenia, o których mowa w art.90n ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podmiot, który składa oświadczenie, bierze na siebie odpowiedzialność za wiarygodność i autentyczność podanych w nim danych i informacji. Podanie nieprawdziwych danych jest PRZESTĘPSTWEM.

Sankcje:

- zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat trzech;

- konieczność zwrotu wraz z odsetkami świadczenia, które zostało nienależnie pobrane.

 

» Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), zasiłku celowego, wartości świadczeń  w naturze;

 

» Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

 

» Jeżeli rodzice składają więcej niż jeden wniosek o stypendium dla swoich dzieci to dokumenty określające wysokość dochodów rodziny obowiązują  w jednym egzemplarzu;

 

» Wnioski dla uczniów niepełnoletnich muszą być podpisane przez obydwoje rodziców;

 

» Wnioski wraz z informacjami można pobrać w Urzędzie Gminy pok. 29 i należy złożyć do 15 września 2015 r., a dla słuchaczy kolegiów wraz z dokumentami należy składać w terminie do 15 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Dynów pok.29

 

Do pobrania:

- wzór wniosku w formacie pdf lub doc

- Uchwała Nr XXII(124)2013 Rady Gminy Dynów z dnia 26.06.2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów

WYSZUKIWARKA

KALENDARZ

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2017 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZW PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

 
 
 
 
 
 
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.