- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

80 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI DYLĄGOWA 27 kwietnia 2024r.

Informacja Wójta Gminy Dynów- zamknięcie drogi 26.04.2024r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów informuje, że w dniu 26.04.2024 r. (piątek)  zostanie zamknięta dla ruchu droga gminna Nr 108332 R Pawłokoma – Radanówki. Zamknięcie nastąpi od godziny 8:00 i przewidywane jest do godziny 15:00.

Utrudnienia będą spowodowane wykonywaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni remontowanej drogi.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Sesja Rady Gminy Dynów – 26.04.2024r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 26 kwietnia  2024 r., LXII Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1430  w  Sali  Narad Urzędu  Gminy  w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI(387)2024 z dnia 22 marca 2024 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2023 do budżetu Gminy Dynów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów oraz ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Laskówka.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Dynów
Franciszek Pilip

Ogłoszenie Kierownika ZWKiGM w Dynowie z/s w Dynowie

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie z/s w Dynowie zatrudni pracownika na stanowisko kierowca ciągnika.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywana na terenie Gminy Dynów.

Osoba zainteresowana podjęciem zatrudnienia na w/w stanowisku musi posiadać prawo jazdy na ciągnik z przyczepą bądź przyczepami.

Podania o zatrudnienie proszę składać w terminie do dnia 30.04.2024 w pokoju  nr 25 Urzędu Gminy w Dynowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie z/s w Dynowie; ul. Ks. J.Ożoga 2, 36-065 Dynów pok. 25

Kierownik ZWKiGM w Dynowie
z/s w Dynowie
Adam Kiełbasa

Badania profilaktyczne 40+

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

http://gminadynow.pl/wp-content/uploads/2024/04/Plakat-harmonogram-akcja-40-Miasto-i-Gmina-Dynow-2024-r.-1.pdf [1]

Sesja Rady Gminy Dynów – 22.03.2024r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 )  zwołuję  na  dzień 22 marzec 2024 r., L XI  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1400 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja boiska piłkarskiego polegająca na budowie bieżni okrężnej o dł. 400 m 4-torowej i prostej 6-torowej oraz kompleksu obiektów l.a. w miejscowości Bachórz”

5. Podjęcie uchwały w sprawie “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w roku 2024”

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034.

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dynów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Zawodowego Oświata dotyczącego nie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Dynów w sprawie ustaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów oraz ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych na terenie Gminy Dynów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Laskówce 69 ( była Szkoła  Podstawowa  im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce) z przeznaczeniem na Dom Dziecka

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.

11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dynów za rok 2023.

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok w Gminie Dynów.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

Wybory samorządowe- Głosowanie korespondencyjne

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Głosowanie korespondencyjne

Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli spełniasz następujące warunki:  

 1. jesteś wyborcą niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. w dniu głosowania podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 3. najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego możesz złożyć do dnia 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu w Rzeszowie I: 

 1. ustnie – osobiście w siedzibie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I   Siedziba-Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul.Grunwaldzka 15 ( budynek {Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, IV piętro – od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30;
 2. pisemnie – wypełniając formularz;
 3. w formie elektronicznej – wypełniając formularz oraz wysyłając go za pośrednictwem platformy ePUAP (otwiera się w nowej karcie) [2];
 4. telefonicznie na numer telefonu: 17 867 14 18 (sekretariat) – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego I w terminie do 25 marca 2024 r.

Jeżeli w dniu głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, możesz złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne do 2 kwietnia 2024 r.

Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców.

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej zgodnie ze wskazanym adresem przez pracowników Poczty Polskiej najpóźniej na 6 dni przed wyborami. Jeżeli pakiet wysyłany będzie do osoby, która w dniu głosowania będzie przebywać na kwarantannie lub będzie poddana obowiązkowej izolacji, to pakiet zostanie dostarczony najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów.

W pakiecie wyborczym otrzymasz:

 1. kopertę zwrotną,
 2. karty do głosowania,
 3. kopertę na kartę do głosowania,
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania,
 5. instrukcję głosowania korespondencyjnego.

Po otrzymaniu pakietu wyborczego:

 1. oddajesz głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części kart do głosowania,
 2. po oddaniu głosu wkładasz karty do głosowania do koperty z napisem “Koperta na kartę do głosowania”, a następnie zaklejasz kopertę,
 3. wypełniasz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 4. następnie zaklejoną “Kopertę na kartę do głosowania” oraz wypełnione oświadczenie wkładasz do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej,

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności kopertę z adresem obwodowej komisji wyborczej możesz:

 1. wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej znajdującej się na terenie Twojej dzielnicy,
 2. lub w dniu wyborów w godzinach 7:00-21:00, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. [3]

Wybory Samorządowe – Pełnomocnictwo do głosowania

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wybory Samorządowe – Pełnomocnictwo do głosowania

Czy można dać pełnomocnictwo do głosowania?

Nie musisz przychodzić do lokalu wyborczego w dniu wyborów. Możesz zagłosować przez pełnomocnika, czyli upoważnić inną osobę, aby zagłosowała w twoim imieniu. Sprawdź, jak to zrobić. W wyborach na wójta sporządza się dwa akty pełnomocnictwa − na pierwsze i ponowne głosowanie.

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawa wyborcze w wyborach do organów gminy Dynów (Rady Gminy Dynów, Wójta Gminy Dynów),  a zatem musi być ujęta w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Dynów.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa do wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 29 marca 2024 r.   

Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.

Do wniosku dołącza się:

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Dynów.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2pok. Nr 15 – Sekretarz Gminy

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Brak

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dynów ul. Ks. J. Ożoga 2 36-065 Dynów .
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   iod@gminadynow.pl [4] lub pisemnie na adres: ul. Ks. J. Ożoga 2 36-065 Dynów ..
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. pełnomocnictwa do głosowania, wynikającego z ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Formularze do pobrania:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [5]

Formularz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa [6]


Nowe Zasady DOFINANSOWANIA PROGRAM CZYSTE POWIETRZE- spotkanie 13.03.2024r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

http://gminadynow.pl/wp-content/uploads/2024/03/Dofinansowania_plakat-Urza-Gminy-Dynow-2.pdfhttp://gminadynow.pl/wp-content/uploads/2024/03/Dofinansowania_plakat-Urza-Gminy-Dynow-2.pdf [7]

Pomoc dla producentów kukurydzy

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Urząd Gminy w Dynowie informuje, że zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów kukurydzy. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:
▪ 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
▪ 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
▪ 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Dodatkowo informuje się, że zgodnie z informacją ARiMR godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru wniosków:
▪ w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników w godzinach od 07:00 do 18:00;
▪ w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
▪ ponadto biura będą czynne również w sobotę w dniu 24 lutego 2024 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

Więcej informacji:

Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy [8]