- Urząd Gminy Dynów - http://gminadynow.pl -

Zawiadomienie

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 28 listopada  2023 r., LVII Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 800  w  Sali  Urzędu  Gminy w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej          w miejscowości Laskówka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole      i  w domu” na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ‘programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dynów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.  
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14.   Zamknięcie obrad.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie, a w szczególności pracownikom socjalnym składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Życzę, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy a nagrodą za Wasz trud i wysiłek był szacunek społeczny i wdzięczność osób, którym pomagacie. Życzę zdrowia, siły, wytrwałości, poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, a także radości z codziennej pracy, oraz przekonania, iż Wasze wysiłki ułatwiają życie wielu mieszkańcom naszej gminy.

Wójt Gminy Dynów
Wojciech Piech

Sadzimy rośliny miododajne

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych
w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Gmina Dynów wzorem lat poprzednich również w 2023 roku przystąpiła do programu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego pn. „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

W tym roku otrzymaliśmy 30 drzew miododajnych takich jak: klon jawor, klony pospolity oraz surmia oraz 20 szt. sadzonek krzewów miododajnych – dereń biały, krzewuszka, świdośliwa.

Drzewa oraz krzewy zostały posadzone przez pracowników Urzędu Gminy Dynów na przy kompleksie rekreacyjno-sportowym ,,Pod Dębiną” w Bachórzu.

Gmina Dynów podejmuje działania, które mają na celu poprawę jakości środowiska oraz mogą się przyczynić do zwiększenia liczebności pożytecznych owadów. Aby przetrwać, rośliny potrzebują zapylenia, które jest konieczne do wytworzenia nasion i owoców. Pszczoły wykonują tę cenną pracę, odwiedzając kwiaty w poszukiwaniu pożywienia (nektaru i pyłku). Z nasion i owoców czerpią korzyści ludzie, ale również liczne gatunki zwierząt. Dlatego pszczoły mają tak ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Gminny Dzień Seniora 2023

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Program Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Informuję, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) do końca 2029 r.

Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego, tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą objęte będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego, czyli:
– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 wyżej przywołanej ustawy.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie celem uzyskania skierowania.

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów – organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, jest to dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej [1]

Strona internetowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowana do Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 [2]

lub

https://www.fepz.gov.pl [3]

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Wójt Gminy Dynów ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia 18 listopada 2023 r. na terenie Gminy Dynów konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.” na stronie internetowej oraz przyjmowane uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@dynow.regiony.pl [4], do dnia 18 listopada 2023 r. do godz. 15:00.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 Podstawa prawna:
Uchwała Nr X(65) 2019 Rady Gminy Dynów z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dynów.

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Zainteresowany prosimy o kontakt telefoniczny 17 230 01106 lub w pokoju 106. 

INFORMACJA

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

W dniu 03 listopada 2023

KASA Urzędu Gminy Dynów  BĘDZIE NIECZYNNA

Wszelkie opłaty można uiścić w Banku Spółdzielczym w Dynowie.

Za niedogodności przepraszamy

Zawiadomienie

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

 Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 27 października  2023 r., LV – nadzwyczajną – Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 715  w  Sali  Urzędu  Gminy  w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3.   Podjęcie uchwały w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.
 4.  Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip

Informacja dla rolników

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2193) planowane jest uruchomienie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek na skutek wystąpienia w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu w wysokości od co najmniej 30% i mniej niż 70% na powierzchni występowania tych upraw.

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do właściwego kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie do dnia 30 października 2023 r. Formularz wniosku dostępny będzie na stronie internetowej ARiMR.