bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Ogłoszenie o przetargu

18 marca 2022

Wójt Gminy Dynów ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z lasu położonego w miejscowości Dylągowa na działce nr 2040 stanowiącej własność Gminy Dynów.

Przetarg dotyczy sprzedaży drewna tartacznego wielkowymiarowego. Specyfikacja wymiarowa drewna stanowi załączniki nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Nr pozycjiSpecyfikacja wymiarowaGatunekObjętość m3Cena wywoławczanetto za 1m3Stawka podatku VAT Wadium w zł 
1.Wielkowymiarowe, tartacznejodła90,5258023%4000,00

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 2. Przetarg odbędzie się w  formie przetargu ofertowego nieograniczonego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a) Złożenie pisemnej oferty stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem oferenta lub nazwą firmy zaadresowaną na Urząd Gminy w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów z dopiskiem „Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego 24.03.2022r.” w terminie do dnia 24.03.2022 roku do godziny 12:00 w pok. nr 2 w budynku Urzędu Gminy w Dynowie przy ul. Ks. Józefa Ożoga 2.
  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  b) Wpłata wadium w wysokości 4000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dynów – Bank Spółdzielczy w Dynowie  Nr konta: 17 9093 0007 2001 0000 2365 0005 lub gotówką w kasie UG Dynów, w tytule „wadium na sprzedaż drewna 24.03.2022r.”. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty przetargowej. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia drewna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się od podpisania umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni.

  c) Zapoznanie się z przedmiotem sprzedaży i dołączenie do oferty oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu oraz treścią umowy kupna – sprzedaży. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 3
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.03.2022 r. o godzinie 12:10 w Urzędzie Gminy w Dynowie w pokoju nr 9.
 5. Jedynym kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty jest cena.
 6. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert zawierających taką samą, najwyższą cenę i wszystkie z nich spełniać będą warunki wynikające z ogłoszenia 
  o przetargu w tym warunki uczestnictwa w przetargu, za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta, która wpłynęła jako pierwsza wg. daty i godziny wskazanej na stemplu Urzędu Gminy Dynów z datą i godziną wpływu.
 7. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy kupna – sprzedaży stanowiącej załącznik nr 4.
 8. Odbiór drewna ze składu następuje na koszt nabywcy po uprzednim powiadomieniu sprzedającego.
 9. Drewno przeznaczone do sprzedaży znajduje się na składzie w miejscowości Dylągowa (nr działki ewidencyjnej 1316). Dojazd do składu drogą o nawierzchni utwardzonej. 
 10. Po zakończeniu wszystkich czynność przetargowych, osoby które wygrały przetarg bez zbędnej zwłoki przystępują do podpisania z Gminą umowy na zakup drewna będącego przedmiotem przetargu. Umowę należy podpisać w terminie nie dłuższym niż 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.  
 11. Ogłoszenie bądź warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 12. Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Dynów pok. nr 20 lub telefonicznie /17/230 01 20.
 13. Niniejsze ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy w Dynowie oraz umieszcza się na stronie internetowej Gminy Dynów.    

Wytworzył admin
Data wytworzenia 18 marca 2022
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 18 marca 2022
Data ostatniej aktualizacji 18 marca 2022
Liczba wyświetleń 107 views