bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Ruszają kontrole domowych pieców i kotłów

9 grudnia 2021

Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim ruszają kontrole domowych pieców i kotłów. Będą one prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy
w Dynowie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Dynów, działającego w oparciu o art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Celem kontroli jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańców jak duży wpływ na otaczające środowisko ma to, czym palimy i w jakich urządzeniach powinniśmy to paliwo spalać. Chcemy również poinformować mieszkańców
o przepisach jakie wprowadziła uchwała antysmogowa dla Województwa Podkarpackiego, czyli o terminach, których należy dochować w zakresie wymiany starych, nieefektywnych kotłów.

Czynności kontrolne wykonywane są bez wcześniejszego zawiadomienia,
w obecności właściciela lub dorosłego domownika który zobowiązany jest, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, umożliwić przeprowadzenie kontroli. Osoba kontrolowana winna udostępnić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące instalacji grzewczej, np. dokumentację techniczną, instrukcję użytkowania, certyfikaty, które potwierdzą spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji oraz certyfikat jakościowy określający parametry węgla, który należy pozyskać przy zakupie opału. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonać dokumentację fotograficzną.

Kontrole będą przeprowadzane w godzinach od 6 do 22. Nie wpuszczenie na teren własnej posesji lub utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego:„ Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony  środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Z czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości i powtórnie skontrolowany.

Oprócz czynności kontrolnych prowadzona będzie również działalność edukacyjna na temat: czego w piecu nie można spalać, konieczności wymiany starych pozaklasowych pieców na nowocześniejsze urządzenia grzewcze oraz
o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji.

Uchwała antysmogowa dla Województwa Podkarpackiego

Jednocześnie przypominamy że od 23 kwietnia 2018 roku na terenie Województwa Podkarpackiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa czyli Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

 1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:
  1. węgla brunatnego,
  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  1. paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  1. biomasy o wilgotności powyżej 20%
 2. Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5 klasy.
 3. Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.
 4. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4 (oraz niższych) od 1 stycznia 2028r.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek
i piec, jeżeli:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
 2. wydzielają ciepło lub,
 3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów
i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:
Terminy wymiany kotłów:

 • do 31 grudnia 2021 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  
 • do 31 grudnia 2023 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • do 31 grudnia 2025 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
 • dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Za nieprzestrzeganie „uchwały antysmogowej” przewidziane zostały sankcje na podstawie art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) zgodnie z którymi „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa podlega karze grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 złotych”, jeśli wniosek o ukaranie zostanie skierowany do sądu.

W opisanej powyżej „uchwale antysmogowej” wyznaczono okresy przejściowe dające możliwość dostosowania instalacji grzewczych w gospodarstwach domowych do wymogów uchwały m. in. poprzez skorzystanie z dofinansowań na ich wymianę.

Jedną z formy dofinansowania jest dotacja i/lub pożyczka udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej m. in. Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl oraz pod numerem telefonu 17 853 63 61 (wew. 222 lub 333).

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 9 grudnia 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 9 grudnia 2021
Data ostatniej aktualizacji 9 grudnia 2021
Liczba wyświetleń 1 034 views