bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2021 roku.

9 lutego 2021

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

Wójt Gminy Dynów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2021 roku.

Rodzaj zadania

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
  a)  organizacja turniejów, imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych,
  b)  szkolenie sportowe poprzez organizowanie lub udział w organizowanych przez inne podmiotyszkoleniach, treningach i zawodach na szczeblu lokalnym i regionalnym w różnychdyscyplinach sportowych,
  c)  zakup sprzętu sportowego, usług i innych materiałów niezbędnych do organizacji imprezsportowych, sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, treningów i zawodów.
  d)  koszty związane z utrzymaniem sprzętu i obiektów sportowych niezbędnych do organizacji imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, treningów i zawodów,
 2. Zadanie ujęte w pkt. 1 zostaje podzielone na 6 obszarów terytorialnych:
  a)  Obszar I obejmuje swym działaniem miejscowości: Bachórz, Laskówka,
  b)  Obszar II obejmuje swym działaniem miejscowość: Dąbrówka Starzeńska,
  c)  Obszar III obejmuje swym działaniem miejscowość: Dylągowa,
  d)  Obszar IV obejmuje swym działaniem miejscowości: Harta, Ulanica, Wyręby,
  e)  Obszar V obejmuje swym działaniem miejscowość: Pawłokoma,
  f)  Obszar VI obejmuje swym działaniem miejscowość: Łubno,

3. Złożona oferta może obejmować zadanie tylko w jednym obszarze działania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację wyłonionych ofert wynosi łącznie 56 000 zł.
 2. Wysokość środków na realizację zadań w poszczególnych obszarach wynosi:
  a) w obszarze I – 14 000 zł,
  b)  w obszarze II – 7 000 zł,
  c)  w obszarze III – 7 000 zł,
  d)  w obszarze IV – 14 000 zł,
  e)  w obszarze V – 7 000 zł,
  f)  w obszarze VI – 7 000 zł.

Zasady przyznawania dotacji

 1. Wójt Gminy Dynów udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 3. Wójt Gminy Dynów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy:
  a) podmiot utraci zdolności do czynności prawnych,
  b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytorycznąlub finansową złożonych ofert.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania ma w całości nastąpić w 2021 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Dynów (nie dotyczy uczestnictwa w wyjazdowych imprezach sportowych, sportowo-rekreacyjnych szkoleniach, treningach i zawodach).
 1. Udział własnego wkładu finansowego wnioskodawcy w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 2,5 %.
 2. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Jeżeli określony wydatek finansowany z dotacji, wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania, nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiła jego zmiana o więcej niż 30 %.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dynowie w godzinach pracy urzędu.
 2. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dynów po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy Dynów oraz osoby wskazane do dnia 19 lutego 2021 r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w szczególności brane będzie pod uwagę:
  a)  zawartość merytoryczna oferty.
  b)  zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie.
  c)  dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania.

Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2020 roku

Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2020 roku wyniosła łącznie 56 000,00 zł.

Wójt Gminy Dynów
Wojciech Piech


Dokumenty do pobrania:

Wytworzył admin
Data wytworzenia 9 lutego 2021
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 9 lutego 2021
Data ostatniej aktualizacji 14 lutego 2021
Liczba wyświetleń 135 views