bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów – 22.03.2024r.

15 marca 2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 )  zwołuję  na  dzień 22 marzec 2024 r., L XI  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1400 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie inwestycyjne pn. “Modernizacja boiska piłkarskiego polegająca na budowie bieżni okrężnej o dł. 400 m 4-torowej i prostej 6-torowej oraz kompleksu obiektów l.a. w miejscowości Bachórz”

5. Podjęcie uchwały w sprawie “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w roku 2024”

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034.

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Dynów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Zawodowego Oświata dotyczącego nie uzgodnienia projektu uchwały Rady Gminy Dynów w sprawie ustaleniu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów oraz ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych na terenie Gminy Dynów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości znajdującej się w Laskówce 69 ( była Szkoła  Podstawowa  im. kpt. Gracjana Fróga w Laskówce) z przeznaczeniem na Dom Dziecka

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.

11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dynów za rok 2023.

12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok w Gminie Dynów.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 15 marca 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 15 marca 2024
Data ostatniej aktualizacji 22 marca 2024
Liczba wyświetleń 170 views