bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2024 roku.

16 lutego 2024

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

Wójt Gminy Dynów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2024 roku.|
Rodzaj zadania
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
a) organizacja turniejów, imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych,
b) szkolenie sportowe poprzez organizowanie lub udział w organizowanych przez inne podmioty szkoleniach, treningach i zawodach na szczeblu lokalnym i regionalnym w różnych dyscyplinach sportowych,
c) zakup sprzętu sportowego, usług i innych materiałów niezbędnych do organizacji imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, treningów i zawodów.
d) koszty związane z utrzymaniem sprzętu i obiektów sportowych niezbędnych do organizacji imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, treningów i zawodów,
2. Zadanie ujęte w pkt. 1 zostaje podzielone na 6 obszarów terytorialnych:
a) Obszar I obejmuje swym działaniem miejscowości: Bachórz, Laskówka,
b) Obszar II obejmuje swym działaniem miejscowość: Dąbrówka Starzeńska,
c) Obszar III obejmuje swym działaniem miejscowość: Dylągowa,
d) Obszar IV obejmuje swym działaniem miejscowości: Harta, Ulanica, Wyręby,
e) Obszar V obejmuje swym działaniem miejscowość: Pawłokoma,
f) Obszar VI obejmuje swym działaniem miejscowość: Łubno,
3. Złożona oferta może obejmować zadanie tylko w jednym obszarze działania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację wyłonionych ofert wynosi łącznie 68 000 zł.
2. Wysokość środków na realizację zadań w poszczególnych obszarach wynosi:
a) w obszarze I – 20 000 zł,
b) w obszarze II – 7 000 zł,
c) w obszarze III – 7 000 zł,
d) w obszarze IV – 20 000 zł,
e) w obszarze V – 20 000 zł,
f) w obszarze VI – 7 000 zł.
Zasady przyznawania dotacji
1. Wójt Gminy Dynów udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
3. Wójt Gminy Dynów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy:
a) podmiot utraci zdolności do czynności prawnych,
b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową złożonych ofert.
Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadania ma w całości nastąpić w 2024 roku.
2. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Dynów (nie dotyczy uczestnictwa w wyjazdowych imprezach sportowych, sportowo-rekreacyjnych szkoleniach, treningach i zawodach).
3. Udział własnego wkładu finansowego wnioskodawcy w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 2,5 %.
4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Jeżeli określony wydatek finansowany z dotacji, wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania, nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiła jego zmiana o więcej niż 30 %.
5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa
Termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2024 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dynowie w godzinach pracy urzędu.
2. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dynów po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy Dynów oraz osoby wskazane do dnia 29 lutego 2024 r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w szczególności brane będzie pod uwagę:
a) zawartość merytoryczna oferty.
b) zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie.
c) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania.
Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2023 roku
Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2023 roku wyniosła łącznie 75 000,00 zł

Zarządzenie 14/2024 Wójta Gminy Dynów z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2024 roku.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1 / 2* USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2024 roku.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 16 lutego 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 16 lutego 2024
Data ostatniej aktualizacji 22 marca 2024
Liczba wyświetleń 143 views