bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów – 28.12.2023r.

22 grudnia 2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 )  zwołuję  na  dzień 28 grudnia  2023 r., LIX  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1300 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVI(341)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 13 listopada 2023r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVI(342)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 13 listopada 2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr LVI(343)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 13 listopada 2023r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Wykonanie prac konserwatorsko modernizacyjnych wewnątrz kościoła Parafialnego p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Konserwacja i restauracja prospektu organowego oraz instrumentu z kościoła parafialnego pw. Św. Wojciecha w Bachórzu”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na udzielenie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Wykonanie konserwacji ołtarzy bocznych, ambony oraz rzeźby „Ukrzyżowanie” w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na realizację zadania pn. “Dofinansowanie połączeń autobusowych komunikacji publicznej w 2024r.”
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłokomie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVII (349)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 28 listopada 2023r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Dynów na lata 2024 – 2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dynów na lata 2024 – 2026.
 15.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Dynów na lata 2024-2027”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2024r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 22 grudnia 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 22 grudnia 2023
Data ostatniej aktualizacji 27 grudnia 2023
Liczba wyświetleń 182 views