bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zawiadomienie

22 listopada 2023

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 )  zwołuję  na  dzień 28 listopada  2023 r., LVII Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 800  w  Sali  Urzędu  Gminy w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej          w miejscowości Laskówka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole      i  w domu” na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024-2028. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dynów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ‘programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dynów na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030.  
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14.   Zamknięcie obrad.
Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 22 listopada 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 22 listopada 2023
Data ostatniej aktualizacji 27 grudnia 2023
Liczba wyświetleń 233 views