bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dynów

28 marca 2023

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, nakładających na Wójta obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli, nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, w bieżącym roku na terenie gminy Dynów rozpoczną się kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na gminę obowiązek kontroli, co najmniej raz na dwa lata,  właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadanych umów na świadczenie usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli istnieje, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia  nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dynów.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kontrole na terenie gminy Dynów w większości będą polegały na pisemnym wezwaniu właścicieli nieruchomości do przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz przedstawienia dowodów (faktur, rachunków) potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Posiadane faktury, rachunki powinny potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o zrobienie tego niezwłocznie, w pokoju nr 2 lub 23 tut. urzędu.

Zgodnie z rozdziałem 4 § 11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów przyjętego Uchwałą nr XXVII/148/2020 Rady Gminy w Dynowie z dnia 20 grudnia 2020 r., opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinno się odbywać nie rzadziej niż 2 razy do roku.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 28 marca 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 28 marca 2023
Data ostatniej aktualizacji 28 marca 2023
Liczba wyświetleń 379 views