bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów -10.03.2023r.

7 marca 2023

   Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 10 marca  2023 r., XLIX   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Dynów na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Dynów w zakresie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Dynów w 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dynów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Laskówka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Łubno.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15.   Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 7 marca 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 7 marca 2023
Data ostatniej aktualizacji 7 marca 2023
Liczba wyświetleń 155 views