bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów -30.01.2023r.

24 stycznia 2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 30 stycznia  2023 r., XLVIII   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 930 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1.    Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Dynów na 2023 rok.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dynów w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokości i warunków przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dynów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława Markiewicza w Harcie. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkól i przedszkoli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Dynów na lata 2023-2025.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13.   Zamknięcie obrad.
Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 24 stycznia 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 24 stycznia 2023
Data ostatniej aktualizacji 27 stycznia 2023
Liczba wyświetleń 248 views