bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DYNÓW”

30 września 2022

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dynów uchwały Nr VI(39)219 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dynów” 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 21 października 2022 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone za pomocą aplikacji Voxly.

w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Dynowie ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów pok. 23

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania. Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Dynów na zasadach określonych jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2022 r. Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce RODO Klauzula informacyjna 

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 30 września 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 30 września 2022
Data ostatniej aktualizacji 2 października 2022
Liczba wyświetleń 354 views