bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów 9 maja 2022r.

3 maja 2022

         Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 )  zwołuję na dzień 9 maja 2022r., XL  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVII(216)2022 Rady Gminy Dynów z dnia 07 lutego
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dynów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2022-2034
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dynów za rok 2021.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok w Gminie Dynów.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Dynów za 2021 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14.   Zamknięcie obrad.
Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 3 maja 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 3 maja 2022
Data ostatniej aktualizacji 5 maja 2022
Liczba wyświetleń 128 views