bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

INFORMACJA

1 maja 2022

o naborze do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie
Gminy Dynów

Wójt Gminy Dynów informuje, że w dniach od 5 do 16 maja 2022 r. będą przyjmowane oświadczenia i deklaracje – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dynów, chętnych do udziału w projekcie dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Projekt będzie obejmował całą gminę Dynów z wyłączeniem części miejscowości Łubno znajdującej się w ,,Aglomeracji Nozdrzec”.

Na obszary, które są wpisane w aglomeracje nie można składać wniosków w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Z  miejscowości Łubno do projektu mogą zostać zakwalifikowani jedynie mieszkańcy z poza ,,Aglomeracji Nozdrzec” tj. z  przysiółku Kazimierówka i Łubno-Łazek.

            Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Dynów wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

  1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości położonej w miejscowościach Gminy Dynów.
  2. Koszt udziału właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie ok. 5.000  złotych (w zależności od kwoty kosztu oczyszczalni wynikającej z przetargu).
  3. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz pisemną deklarację przystąpienia do projektu. Wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępne są w Urzędzie Gminy Dynów, pokój 2 (Biuro Obsługi Klienta).
  4. Oświadczenia i deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 5 do 16 maja 2022 r. 
  5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
  6. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
  7. Warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dynów a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu z PROW.

Poniżej przedstawiamy minimalne odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Odległość w metrach od:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy Osadnika        Drenażu (studni chłonnej) oczyszczalni

Granica posesji lub droga2m2 m
Dom mieszkalny5 m
Studnia – ujęcie wody pitnej15 m30 m
Rurociągi z gazem, wodą1,5m1,5 m
Kable elektryczne0,8m              0,8m
Drzewa i krzewy3 m

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 1 maja 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 1 maja 2022
Data ostatniej aktualizacji 1 maja 2022
Liczba wyświetleń 964 views