bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

8.03.2022r. Sesja Rady Gminy w Dynowie

2 marca 2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 ) zwołuje na dzień 8 marca 2022 r., XXXVIII Sesję Rady Gminy Dynów na godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Dynowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w roku 2022”.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość gruntową mienia komunalnego położoną w miejscowości Bachórz.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r.
  1. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dynów

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 2 marca 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 2 marca 2022
Data ostatniej aktualizacji 6 marca 2022
Liczba wyświetleń 59 views