bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Program „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022

18 października 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby  niepełnosprawnej. W związku z tym prowadzimy nabór wniosków i prosimy o  kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zapewnia wsparcie dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co często oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Dzięki programowi opiekunowie dysponować będą czasem , który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Należy podkreślić, że wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej powinno być udzielane członkowi rodziny lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

W Gminie Dynów Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dynowie lub telefonicznie – tel. nr 17 230 01 06 lub      e-mailowy – adres: gops@gminadynow.pl– w terminie do dnia 20 października 2021 r

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r., pochodzą w całości z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego.

www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 18 października 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 18 października 2021
Data ostatniej aktualizacji 18 października 2021
Liczba wyświetleń 86 views