bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Wybory sołtysa w Dąbrówce Starzeńskiej

23 lipca 2021

  OGŁOSZENIE

UCHWAŁA NR XXXI(183)2021 RADY GMINY DYNÓW

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z póżn.zm.) oraz § 24 ust. 1 Statutu Sołectwa Dąbrówka Starzeńska , uchwała rady Gminy Dynów Nr III(15) 2002 r. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu sołectwa Dąbrówka Starzeńska , Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa, sołectwa Dąbrówka Starzeńska w dniu 8 sierpnia 2021 roku  o godz. 1040 w Domu Ludowym w Dąbrówce Starzeńskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                         

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                              Gminy Dynów

                                                                                               Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 23 lipca 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 23 lipca 2021
Data ostatniej aktualizacji 23 lipca 2021
Liczba wyświetleń 133 views