bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

XXXI Sesja Rady Gminy Dynów

12 lipca 2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 20 lipca2021r., XXXI Sesję Rady Gminy Dynów na godz. 8.00 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad

3.Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dynów za 2020 rok.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dynów za 2020 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Dynów na rok szkolny 2021/2022.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXX(174)2021 Rady Gminy Dynów z dnia 14 czerwca 2021 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dynów.

11.Wolne wnioski i zapytania

12.Zamknięcie obrad.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 12 lipca 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 12 lipca 2021
Data ostatniej aktualizacji 16 lipca 2021
Liczba wyświetleń 99 views