- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach

Wójt Gminy Dynów  informuje, że został ogłoszony nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Konkurs ma celu wsparcie dzieci i uczniów z rodzin popegeerowskich  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Grant skierowany jest  do osób  zamieszkujących  miejscowość, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), którzy byli zatrudnieni w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami

b) ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

c) usługi zapewniające dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Właściwe oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać do dnia 26.10.2021 r. w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dynów.

Oświadczenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dynów pok. 25, lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr [1]

Uwaga! Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

W przypadku gdy gmina nie otrzyma grantu wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych oświadczeń mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Oświadczenia można również pobrać w Urzędzie Gminy Dynów (BOK i pok. nr 25)