- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce załatwienia sprawy

Referat Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Promocji i Funduszy

Anna Błońska
Pokój nr 23
tel.: 17 230 01 23
e-mail: blonska@dynow.regiony.pl

Wymagane dokumenty

Wymagane:

  1. Wniosek,
  2. Kopia wydanej decyzji o warunkach zabudowy,
  3. Oświadczenia strony na rzecz, której wydana została decyzja o warunkach zabudowy (zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy),
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – 56 zł.

Dodatkowe (należy załączyć w razie potrzeby):

  1. Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora).

Opłaty

– opłata skarbowa: 56 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie decyzji;

– opłata skarbowa: 17 zł, płatna z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Dynów lub na rachunek Urzędu w BS Dynów: 21 9093 0007 2001 0000 2365 0030

Podstawa prawna

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm./ oraz art. 59, art. 60, art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm./.

Termin realizacji

Decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Termin uzależniony jest od rodzaju inwestycji (stopnia ich skomplikowania) oraz terminów, w jakich dokonane zostaną uzgodnienia projektu decyzji z innymi organami współdziałającymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Dynów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.