- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2021r.

Stawki podatków w 2021 r.

Podatek rolny.

Wylicza się go na podstawie średniej ceny skupu żyta, która w tym roku jest wyższa niż w roku ubiegłym. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58.55 zł za 1 dt (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. [M. P. z 2020 r. poz. 982]).

W Gminie Dynów, uchwałą  Rady Gminy obniżono stawkę do 57.00za 1 dt.

Oznacza to, że stawka podatku rolnego na rok 2021 będzie wynosić:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta): 142,50 zł,
 2. dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta): 285,00 zł.

Podatek leśny.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019 r. poz, 888 ze zm.) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwsze trzy kwartały została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. (M. P. z 2020 r., poz. 983) i wynosi  – 194,24zł za 1m 3 drewna

Stawka podatku leśnego w 2021 roku dla 1 ha fiz. wynosi

1 m 3 drewna 194,24 zł x 0,220 m 3 = 42,7328 zł   

Podatki od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 będą wynosić:

od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,92 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,40 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,20 zł od 1 m2 powierzchni,

od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych: 0,79 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 21,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli:

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Dynów w 2021 r. będą wynosić:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 630,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 740,00 zł
 3. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 840,00 zł
 1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 630,00 zł
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 740,00 zł
 3. powyżej 9 ton a powyżej 12 ton – 840,00 zł
 1. od 7 ton do 10 ton włącznie-370,00
 2. powyżej 10 ton a poniżej 12 ton –480,00

 

 1. mniejszej niż 22 miejsca –    840,00 zł
 2. równej lub większej niż 22 miejsca – 1260,00 zł

 

 Tabela nr 1

Stawki podatku od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenie osi jezdnych

Dwie osie

12

13

    950,00

1 050,00

13

14

1 000,00

1 110,00

14

15

1 050,00

1 160,00

15

 

1 110,00

1 580,00

Trzy osie

12

17

1 000,00

1 110,00

17

19

1 050,00

1 160,00

19

21

1 110,00

1.210,00

21

23

1 160,00

1 320,00

23

25

1 330,00

1 890,00

25

 

1 530,00

1 950,00

Cztery osie i więcej

12

25

1 160,00

1 260,00

25

27

1 210,00

1 370,00

27

29

1 390,00

2 020,00

29

31

2 020,00

2 890,00

31

 

2 060,00

2 910,00

 

 Tabela nr 2

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenie osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1 050,00

1 160,00

18

25

1260,00

1 370,00

25

31

1 370,00

1 580,00

31

 

1 840,00

2 290,00

Trzy osie i więcej

12

40

1 580,00

2 100,00

40

 

2 080,00

2 950,00

 

Tabela nr 3

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenie osi jezdnych

Jedna oś

12

18

   400,00

   470,00

18

25

   450,00

   590,00

25

 

   600,00

   870,00

Dwie osie

12

28

   480,00

   580,00

28

33

   930,00

1 155,00

33

38

1 160,00

1 630,00

38

 

1 520,00

2 050,00

Trzy osie i więcej

12

38

1 050,00

1 260,00

38

 

1 440,00

1 630,00