- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

III sesja nadzwyczajna Rady Gminy Dynów – 11 czerwiec 2024 roku.

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 )  zwołuję  na  dzień 11 czerwca  2024 r., III nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 730  w  Sali  Urzędu  Gminy        
wDynowie z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Odczytanie wniosku Wójta Gminy Dynów o zwołanie sesji nadzwyczajnej            z proponowanym porządkiem obrad.
  3. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024r
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie pn. “Platforma e-usług publicznych w Gminie Dynów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034. 

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów
Tadeusz Pudysz