- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Zwrot podatku akcyzowego I rata 2024 roku

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jest jedną z form wsparcia rolników. O dopłatę można ubiegać się 2 razy w roku w ramach przyjętego limitu. Rada Ministrów ustaliła na 2024 r. stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,46 zł.

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Termin zbierania faktur i składania wniosków o dopłaty do paliwa w 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury / kopie faktur za okres od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024 roku;
  2. Oświadczenie o byciu producentem rolnym;
  3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie;
  4. Dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, koni, owiec lub kóz, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada –  wydany przez kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  5. Inne oświadczenia jeśli są wymagane.

Wniosek wraz z załącznikami

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF) [1]
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(PDF) [2]
  3. Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku (PDF) [3]
  4. Dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, koni, owiec lub kóz, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada – wydany przez kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PDF) [4]

Informacje dodatkowe

1. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku [5]