- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Zawiadomienie

 Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 27 października  2023 r., LV – nadzwyczajną – Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 715  w  Sali  Urzędu  Gminy  w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2.  Stwierdzenie quorum.
  3.   Podjęcie uchwały w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.
  4.  Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip