- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Sesja Rady Gminy Dynów -29.12.2022r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 29 grudnia  2022 r., XLVII   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1300 w Sali Urzędu GminywDynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2023 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.
  3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej mienia komunalnego położonej w miejscowości Dylągowa.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Dynów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Dylągowa.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na rok 2023.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie sesji.