- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

SESJA RADY GMINY DYNÓW- 2 grudnia 2022r.

   Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 )  zwołuję  na  dzień 2 grudnia  2022 r., XLVI   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

4. Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków     transportowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 r.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie sesji.