- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Zawiadomienie o sesji 28.10.2022r

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm. )  zwołuję  na  dzień 28 października  2022 r., XLIV  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

    1. Otwarcie sesji

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie bieżące pn. “Dofinansowanie połączeń autobusowych komunikacji publicznej w 2023 r.

    4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie inwestycyjne pn. “Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

    5.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 r.

    6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2022-2034.

    7.    Wolne wnioski i zapytania.

    8.   Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip