- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Dodatkowy nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla uczniów z rodzin popegeerowskich.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zakupu komputerów w ramach programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – “Granty PPGR” powstały oszczędności, dzięki którym gmina może udzielić wsparcia osobom, które do tej pory nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

W związku z powyższym Gmina Dynów prowadzi dodatkowy nabór uczniów, których przodek w linii prostej pracował w PGR. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie zatrudnienia
w gospodarstwie rolnym PGR. (np. legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwo pracy itp.)

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

– zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

– są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR

– nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Przypominamy, że wsparciem mogą być objęte dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej od klasy 0 do 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Wnioski należy składać w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Dynów do dnia 7 października 2022 r

Decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną wysokość środków.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 17 230 01 25