- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Dynów-8.08.2022r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm. )  zwołuję  na  dzień 08 sierpnia  2022 r., XLII   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2.  Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w miejscowości Łubno.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Dynów na rok szkolny 2022/2023.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7.   Zamknięcie obrad.

                                                 Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip