- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Zawiadomienie o sesji 28.06.2022r.

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm. )  zwołuję  na  dzień 30 czerwca  2022 r., XLI   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 930 w Sali Urzędu GminywDynowie

z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Debata nad raportem o stanie gminy; podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dynów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dynów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu Gminy Dynów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Dynów.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2021 przez GOPS w Dynowie.
 1. Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych za 2021 rok.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3.   Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                               Franciszek Pilip