- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

INFORMACJA – Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2021 oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

           Przypominamy przedsiębiorcom korzystającym z zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2022 roku:
– upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021
– upływa termin  uiszczenia pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych.

        Opłaty roczne należy wpłacać w trzech równych ratach w nieprzekraczalnych terminach
do: 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia.
Powyższe terminy oznaczają daty, w których opłata powinna widnieć na koncie  Urzędu Gminy Dynów. Numer rachunku na który należy dokonać wpłaty:  Bank Spółdzielczy Dynów 21 9093 0007 2001 0000 2365 0030.     Na przelewie należy wpisać numer zezwolenia, którego dotyczy płatność.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz.2137 z późn. zm.)