- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

29.12.2021r. Sesja Rady Gminy w Dynowie

         Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 )  zwołuję na dzień 29 grudnia 2021r., XXXVI  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1400 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie. Porządek obrad:                                                                                  

  1. Otwarcie sesji
  2.  Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dynów na 2022r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
  5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej dla Powiatu przeworskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miejscowości Harta do kategorii dróg gminnych.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9.   Zamknięcie obrad.

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Dynów