- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Wybory sołtysa w Ulanicy

 OGŁOSZENIE

UCHWAŁA NR XXXIII(200)2021 RADY GMINY DYNÓW

z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 Statutu Sołectwa Ulanica, uchwała rady Gminy Dynów Nr
III(21)2002 r. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ulanica, Rada Gminy Dynów uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa, sołectwa Ulanica w dniu 7 listopada 2021 roku  o godz. 1130 w Domu Ludowym w Ulanicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                 Gminy Dynów

                                                                                                    Franciszek Pilip