- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

XXXIV Sesja Rady Gminy Dynów

         Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 )  zwołuję na dzień 28 października 2021r., XXXIV  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 900 w Sali Urzędu Gminyw Dynowie.

Porządek obrad:                                                                                  

  1. Otwarcie sesji
  2.  Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczających poza rok budżetowy 2021.
  5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dynów.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dynów za rok szkolny 2020/2021.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8.  8.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Gminy Dynów

   Franciszek Pilip