- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Konsultacje społeczne

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw Gminy Dynów

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW

z dnia 9 maja   2022 roku

     Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021,1372) oraz Uchwały Nr X(65)2019 Rady Gminy Dynów z dnia  31  października  2019 roku  w sprawie określenia  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dynów

Wójt Gminy Dynów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dynów. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dynów  dostępny jest  na stronie internetowej Gminy Dynów www.gminadynow.pl [1] , wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dynów oraz dostępny u sołtysów.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 17 maja 2022 roku do dnia  27 maja 2022 roku, w BOK Urzędu Gminy Dynów, za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Dynów lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres : urzad@dynow.regiony.pl [2]

Wójt Gminy Dynów                                                                                                    (-)Wojciech Piech

Pamiętaj, złóż deklarację do 30 czerwca 2022r

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

W lipcu 2021 roku w życie weszły przepisy zobowiązujące każdego właściciela lub zarządcę budynku do złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto musi składać deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?

Do złożenia deklaracji źródeł ciepła zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca:

 1. budynku jednorodzinnego,
 2. budynku wielorodzinnego,
 3. każdego innego budynku niemieszkalnego (np. biura, garażu, lokalu handlowo-usługowego, szklarni) wyposażonego we własne źródła ciepła.
Gdzie i jak złożyć deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?

Deklarację można złożyć na 3 sposoby:

 1. osobiście, w Urzędzie Gminy Dynów (parter, pokój BOK),
 2. listownie, wysyłając deklarację do Urzędu Gminy Dynów,
 3. przez Internet, bezpośrednio na stronie CEEB.

Potrzebne dokumenty:

Jedynym dokumentem wymaganym w tej sprawie jest poprawnie wypełniona deklaracja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w formacie PDF:

Kary za niezłożenie deklaracji CEEB
Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi kara grzywny.

INFORMACJA

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Urząd Gminy Dynów uprzejmie przypomina, że

będzie przeprowadzona objazdowa  zbiórka odpadów wielkogabarytowych i opon samochodowych.

Sesja Rady Gminy Dynów 9 maja 2022r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

         Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 )  zwołuję na dzień 9 maja 2022r., XL  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie.

Porządek obrad:                                                                                  

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVII(216)2022 Rady Gminy Dynów z dnia 07 lutego
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Przeworskiego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dynów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2022-2034
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dynów za rok 2021.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok w Gminie Dynów.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Dynów za 2021 rok.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14.   Zamknięcie obrad.

INFORMACJA

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

o naborze do projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie
Gminy Dynów

Wójt Gminy Dynów informuje, że w dniach od 5 do 16 maja 2022 r. będą przyjmowane oświadczenia i deklaracje – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dynów, chętnych do udziału w projekcie dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Projekt będzie obejmował całą gminę Dynów z wyłączeniem części miejscowości Łubno znajdującej się w ,,Aglomeracji Nozdrzec”.

Na obszary, które są wpisane w aglomeracje nie można składać wniosków w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Z  miejscowości Łubno do projektu mogą zostać zakwalifikowani jedynie mieszkańcy z poza ,,Aglomeracji Nozdrzec” tj. z  przysiółku Kazimierówka i Łubno-Łazek.

            Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Dynów wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

 1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości położonej w miejscowościach Gminy Dynów.
 2. Koszt udziału właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie ok. 5.000  złotych (w zależności od kwoty kosztu oczyszczalni wynikającej z przetargu).
 3. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością oraz pisemną deklarację przystąpienia do projektu. Wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępne są w Urzędzie Gminy Dynów, pokój 2 (Biuro Obsługi Klienta).
 4. Oświadczenia i deklaracje należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 5 do 16 maja 2022 r. 
 5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 6. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 7. Warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dynów a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz po otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu z PROW.

Poniżej przedstawiamy minimalne odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Odległość w metrach od:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy Osadnika        Drenażu (studni chłonnej) oczyszczalni

Granica posesji lub droga2m2 m
Dom mieszkalny5 m
Studnia – ujęcie wody pitnej15 m30 m
Rurociągi z gazem, wodą1,5m1,5 m
Kable elektryczne0,8m              0,8m
Drzewa i krzewy3 m

Informacja – w dniu 2 maja Urząd Gminy i GOPS będą nieczynne

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Uprzejmie informujemy klientów Urzędu Gminy w Dynowie, że w dniu  2 maja 2022 r. (poniedziałek) Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

22.04. podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów”

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

W dniu 22.04. została  podpisana umowa z Panem Dominikiem Oleszko reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDOMINEX, na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów”.

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja 12 budynków użyteczności publicznej (9 budynków OSP, Domów Ludowych w Harcie i Łubnie oraz modernizacja kotłowni i c.o. w SP w Łubnie).

Wartość zadania to około 2 miliony 325 tysięcy złotych .

90% środków pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Dofinansowanie do odbioru naziemnej TV cyfrowej

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

https://www.gov.pl/web/dvbt2 [11]

Mieszkańcu sprawdź czy Twój telewizor jest gotowy na zmianę nadawania darmowej naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T2 na DVB-T2/HEVC? W województwie podkarpackim zmiana nastąpi już 23 maja 2022!Sprawdź czy możesz skorzystać z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora spełniającego wymagania techniczne.

Podziękowanie za złożone dary dla uchodźców z Ukrainy

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Drodzy Darczyńcy.

Z całego serca dziękuję Wszystkim za okazaną pomoc. To właśnie dzięki Waszemu zaangażowaniu, zgromadziliśmy sporą ilość kosmetyków, środków higienicznych dla dzieci, kocy, żywności, ubrań oraz innych potrzebnych artykułów w celu wsparcia potrzeb uchodźców z Ukrainy.

Zbiórka darów nie mogła się oczywiście odbyć bez nieocenionej pomocy mieszkańców Gminy Dynów jak i osób z poza terenu naszej gminy, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję, ale również dzięki wszystkim osobom odpowiedzialnym za logistykę całej zbiórki, sortowanie, pakowanie oraz transport darów.

Do akcji pomocowej, przyłączyła się Pani Elżbieta Skretkowska, Polka mieszkająca w Holandii, która zorganizowała zbiórkę i transport żywności oraz artykułów niezbędnych do normalnego funkcjonowania, w szczególności dla kobiet i dzieci z Ukrainy, dając im namiastkę „normalności”, w tak trudnym dla Nich czasie. Transport dotarł do Urzędu Gminy w Wielką Sobotę. Serdecznie dziękujemy Pani Eli !

Część darów zostanie przekazana przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Dynów, zaś pozostała część zostanie przekazana i dostarczona do księdza Romana Vistalca na Ukrainę, księdza który jest opiekunem ponad 200 osób mieszkających w szkole, które pragną zostać w swoim kraju i nieść pomoc walczącym o wolność Ojczyzny-Ukrainy. Dzięki pomocy sponsorów, mieszkańców gminy oraz osób mieszkających poza granicami naszego państwa, Gmina Dynów dołączyła się do organizacji transportu do miejscowości Byłyczi.

Gminny Punkt Pomocy działa do odwołania. W związku z tym jeśli są osoby i firmy, które chcą pomóc uchodźcom z Ukrainy, to zapraszamy do dostarczania produktów do Punktu Pomocy, który znajduje się w Urzędzie Gminy w Dynowie (Sali Narad Urzędu). Można też udzielić pomocy wpłacając na konto: PL 17 9093 0007 2001 0000 2365 0005

Jeszcze raz serdeczne podziękowania, za Wasze wrażliwe serca i szczere dary.

WÓJT GMINY DYNÓW