- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
które jest świętem wszystkich osób pracujących
na rzecz potrzebujących pomocy,
składamy Państwu serdeczne życzenia oraz podziękowania.

Dziękujemy za troskę i serce jakie wkładacie
w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka
oraz życzliwość i wrażliwość.

Życzymy, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia
oraz satysfakcję osobistą i zawodową.

 Przewodniczący Rady Gminy Dynów                     Wójt Gminy Dynów

       Franciszek Pilip                                                        Wojciech Piech

Dzień Pracownika Socjalnego to ogólnopolskie święto państwowe, które wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników  służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. To święto wszystkich osób, które działają w obszarze pomocy społecznej, bowiem skuteczna pomoc osobom potrzebującym możliwa jest dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu podmiotów. Święto jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest pomaganie osobom bądź całym rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny wspiera, udziela informacji i wskazówek, które pomagają w samodzielnym uporaniu się z problemem – przyczyną trudnej sytuacji życiowej (m.in. informuje o przepisach prawnych, udziela porad dotyczących możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, dysponuje pełną informacją o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy).Codzienne wyzwania, z którymi spotykają się pracownicy to m.in. niepełnosprawność, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezdomność, bezrobocie i uzależnienia. 

Ważne zmiany w gospodarce odpadami !!! Informacja o utworzeniu Celowego Związku Gmin „EKO-LOGICZNI”

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

W związku z licznymi podwyżkami cen m.in. w gospodarce odpadami Gmina Dynów wraz z Miastem Dynów, Gminą Błażowa, Gminą Hyżne oraz Gminą Lubenia podjęła decyzję o utworzeniu Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej, w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. 

Do głównych zadań Związku należeć będzie zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich, propagowanie ogólnie przyjętych zasad i norm na rzecz ochrony środowiska, reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna, pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych na finansowanie zadań Związku. 

Stworzenie jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich daje możliwość efektywniejszego wykonywania przedmiotowych zadań. Na terenie Związku obowiązywać będą jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskichCelowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Poniżej przedstawiamy zmiany, które będą obowiązywać od 01.01.2022r.:

1. NOWE DEKLARACJE Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Związku Gmin ,,Eko – Logiczni zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2022 r. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Dynów w pokoju Nr 2 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00.

Deklaracje należy składać w terminie od 22.11.2021 r. do 10.12.2021. Wzór deklaracji [1] oraz wzór prawidłowego wypełnienia druków [1] znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Dynów www.gminadynow.pl [2] oraz na stronie Związku pod adresem www.czgekologiczni.pl [3]

Od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP [4].

 2. STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI

Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, przy czym:
– w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność podstawowej stawki opłaty, tj. 46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
– w przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Każdy właściciel nieruchomości, który złoży deklarację, otrzyma nowy indywidualny rachunek bankowydotyczący każdej nieruchomości, na który należy wnosić bez wezwania opłatę w wysokości określonej w deklaracji w następujących terminach:

– do 31 stycznia ( za I kwartał , czyli za styczeń, luty i marzec) 

– do 30 kwietnia (za II kwartał, czyli za kwiecień, maj i czerwiec)

 – do 31 lipca (za III kwartał, czyli za lipiec, sierpień i wrzesień)

 – do 31 października ( za IV kwartał, czyli za październik, listopad i grudzień).

Dopuszcza się możliwość dokonywania wpłat miesięcznych. 

3. OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele wszystkich nieruchomości (także firm, instytucji) są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych w których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego. 

4. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogram udostępniony będzie na stronie Gminy Dynów www.gminadynow.pl [2] oraz na stronie CZG „Eko – Logiczni” www.czgekologiczni.pl [3]. Ponadto zostanie on dostarczony mieszkańcom wraz z pakietem kodów kreskowych

5. KODY KRESKOWE

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowy pakiet kodów kreskowych. W przypadku wykorzystania wszystkich kodów należy zapotrzebowanie na dodatkowe kody zgłosić w biurze CZG „Eko – Logiczni” lub w siedzibie gminy Dynów z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 6. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Worki na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie. Na terenie gminy Dynów worki będą dostępne w następujących punktach: 

Pawłokoma – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 33 GROSZEK, Pawłokoma 30

Łubno – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 5 GROSZEK, Łubno 244

Łubno – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 19 LEWIATAN, Łubno 304

Ulanica – Sklep nr 8 GROSZEK  Ulanica 25

Harta – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 5 LEWIATAN, Harta 145

Dylągowa – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 2, Dylągowa 87a

Dąbrówka Starzeńska – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 39 Dąbrówka Starzeńska 26

Wyręby – KOWALSKI OKNA I DRZWI Sp. Z o.o. Sp. K., Wyręby 16

Bachórz– PATMEX Sp. Z o.o., DELIKATESY PREMIUM, Bachórz 111

Wesoła Ujazdy – Sklep Spożywczo Przemysłowy Janina Wolan, Wesoła Ujazdy 595

Dynów Miasto – Delikatesy Centrum Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 2

Dynów Miasto – Super Sam “EWIATAN”, ul. Kazimierza Wielkiego 4

Dynów Miasto – Delikatesy Centrum “Nad Sanem”, ul. Karolówka 17

Dynów Miasto – Sklep nr 13 GROSZEK, ul. Sikorskiego 24

Dynów Miasto – Sklep nr 3 GROSZEK, ul. Bartkówka 136

Błażowa Górna – PATMEX Sp. Z o.o. MINI MARKET GROSZEK, Błażowa Górna 203

Błażowa Miasto – “GROSZEK” Dariusz Nawłoka, ul.3 go Maja 2

Błażowa Miasto – CUKIERNIA KALINKA, ul.3 go Maja 51

Błażowa Miasto – Delikatesy ROLEKO Sp.z o.o., ul. Armii Krajowej 22

Błażowa Miasto – Sklep SKR, ul. Armii Krajowej 30

Błażowa Miasto – Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Sklep SEZAM, ul. Armii Krajowej 30

Błażowa Miasto – Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Delikatesy Premium, 
ul. Armii Krajowej 7

Błażowa Miasto – Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Sklep nr 50, ul.3 go Maja 15

Koszt 1 worka w w/w punktach wynosił będzie 0,70 zł, natomiast w siedzibie Gospodarki Komunalnej w Błażowej koszt 1 worka wynosił będzie 0,50 zł. 

7. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać bez wezwania w następujący sposób: – przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w terminach i kwotach zgodnie z otrzymaną informacją. W tytule opłaty mieszkaniec zobowiązany jest podać następujące dane: imię i Nazwisko Zobowiązanego wraz z adresem posesji, oraz kwotę i ratę, której wpłata dotyczy.

 8. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Punkt Obsługi Mieszkańców mieścić się będzie w siedzibie biura CZG „Eko – Logiczni” w Błażowej, ul. Armii Krajowej 42A, 36-030 Błażowa, natomiast w Urzędzie Gminy Dynów wyłącznie w czwartki w godz. od 7.00 do godz. 15.00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

DZIEŃ SENIORA połączony z podsumowaniem projektu pn.”Klub Aktywnych Seniorów”

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

„Poznaj Polskę” w Gminie Dynów

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Gmina Dynów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 20 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dylągowej – dofinansowanie do wycieczek 10 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Pawłokomie – dofinansowanie do wycieczek 10 000 zł.

Wkład własny stanowi: 5 000,00 zł

Wartość całkowita: 25 000,00 zł

Szkolenia do rolników w zakresie stosowania środków ochrony

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności,Dla rolników | No Comments

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony odbędzie się

 1 grudnia o godz. 11:00 w OSP Bartkówka Dynów, ul. Bartkówka 136 C.

Koszt szkolenia 150zł. Zaświadczenie ważne 5 lat.

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel. 533 377 624 lub podanymi na plakacie.

Próba uruchomienia systemów alarmowych

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

18 listopada br., w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL- 21”, zostanie przeprowadzona na terenie województwa głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

W trakcie próby zostaną wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., poz. 96):

1) godz. 1100  – akustyczny sygnał alarmowy: „ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syreny  w okresie trzech minut;

2) godz. 1115 – akustyczny sygnał alarmowy: „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Uwaga! 12.11.2021 r.(tj.piątek) Urząd Gminy Dynów będzie nieczynny

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Uprzejmie informujemy, że w piątek 12 listopada 2021 r. Urząd Gminy Dynów oraz jednostki mu podległe (ZWKiGM, OPS) będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021)

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Informujemy, że  dniach  od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl [11]lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl [11].

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

5 listopada przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Urząd Gminy Dynów informuje, że dniu 5 listopada br. tylko do godziny 11:30 będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, odebrać dowód i załatwić inne sprawy z obszaru dowodów osobistych. Powodem jest zapewnienie bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Nowe dowody osobiste już w listopadzie

Od poniedziałku 8 listopada mieszkańcy będą mogli składać już wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji. Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które wkrótce znajdą się w warstwach elektronicznej i graficznej wydawanych w Polsce dowodów osobistych.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nowe-dowody-osobiste-od-7-listopada (link do komunikatu). [12]

Wybory sołtysa w Ulanicy

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

 OGŁOSZENIE

UCHWAŁA NR XXXIII(200)2021 RADY GMINY DYNÓW

z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 Statutu Sołectwa Ulanica, uchwała rady Gminy Dynów Nr
III(21)2002 r. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ulanica, Rada Gminy Dynów uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się zebranie wiejskie w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa, sołectwa Ulanica w dniu 7 listopada 2021 roku  o godz. 1130 w Domu Ludowym w Ulanicy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                 Gminy Dynów

                                                                                                    Franciszek Pilip