- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Informacja dotycząca zakupu węgla.

Urząd Gminy w Dynowie informuje iż wszystkie osoby które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych do 29 listopada 2022 r. i zostały poinformowane telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Dynowie o pozytywnej weryfikacji wniosku – powinny dokonać wpłaty w wysokości
3 000 zł (1,5 tony),
2 000 zł (1 tona),
1000zł (0,5 tony) na nr rachunek:
Bank Spółdzielczy w Dynowie 03 9093 0007 2001 0000 2365 0063

Osoby, które będą dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym w Dynowie prosimy o zgłoszenie się do BOK pok.nr 2 w celu wydrukowania dowodu wpłaty.

Koniecznie w tytule wpłaty należy wpisać:

Zakup węgla – imię, nazwisko i adres wnioskodawcy

Dodatkowe informacje pod nr tel. 17 23 00 102

SESJA RADY GMINY DYNÓW- 2 grudnia 2022r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

   Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 )  zwołuję  na  dzień 2 grudnia  2022 r., XLVI   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

4. Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków     transportowych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 r.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie sesji.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI I PERSONELU PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Szanowni Państwo !W związku z przeprowadzonym w miesiącu listopad 2022 r. badaniem pn. „Tajemniczy klient”, dotyczącym sprzedaży napojów alkoholowych osobom wyglądającym na niepełnoletnie i odnotowanymi podczas przeprowadzonych audytów w niektórych punktach sprzedaży/podawania alkoholu sytuacjami, w których osoby sprzedające/podające alkohol nie wykazały się czujnością i nie poprosiły o dokument potwierdzający wiek klienta, Urząd Gminy Dynów wraz z Fundacją Centrum Działań Profilaktycznych zaprasza wszystkich właścicieli punktów i ich pracowników na szkolenie, które odbędzie się w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 11.00-12:30
w Urzędzie Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2 – sala narad (parter).

            Na szkoleniu przeprowadzonym przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych audytów. Wyniki audytu będą uwzględniane w planach kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych organu wydającego zezwolenia na rok 2023. W programie również m. in. przepisy regulujące sprzedaż alkoholu w Polsce, zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych.

            Czas trwania szkolenia przewidziano na około 2 godziny zegarowe. Po jego zakończeniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat i materiały dydaktyczne. Projekt realizowany jest na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie jest więc bezpłatne.

Pomoc klęskowa dla rodzin

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Do dnia 23 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

Więcej Informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2 [2]

Tegoroczna akcja sadzenia drzew rozpoczęta!

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych
w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w  ramach której zrealizowane zostało zadanie pn: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

17 października  2022 r. przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych, podmiotom współpracującym z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach tego zadania.

Spotkanie poprowadził wicemarszałek Piotr  Pilch, który przypomniał, że idea prowadzenia kampanii wspierającej owadopylność poprzez sadzenie roślin miododajnych  zrodziła się w 2015 r., we współpracy Samorządu Województwa
z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, który reprezentował Prezes,  Pan Tadeusz Dylon.

W tym roku współpracę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach zadania rozpoczął na podstawie podpisanego porozumienia Regionalny Związek Pszczelarzy w Jarosławiu, który reprezentował  Pan Jan Sęk – Prezes Związku.

Realizacja tych działań oraz ich szeroki zasięg jest możliwy w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie przez Samorząd z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Marszałek Piotr Pilch podkreślił dobrą współpracę w tym zakresie i podziękował Prezesowi, Panu Adamowi Skibie, który  wspiera Województwo Podkarpackie  w tych działaniach.

W ciągu ośmiu lat na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 670 tys. zł., przy czym środki  na jego realizację  w znacznej mierze pochodziły z dotacji, jaką samorząd pozyskał z WFOŚ i GW w Rzeszowie. Dzięki temu działaniu  do 2021 r. zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 45 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, a w 2022 roku zakupiono kolejne 5400 szt. drzewek i krzewów miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na nasze zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do udziału w działaniu zgłosiło się
92 samorządy.

Wicemarszałek Piotr Pilch podziękował za trud związany z  przeznaczeniem i przygotowaniem terenów pod nasadzenia oraz z samym przeprowadzeniem akcji sadzenia, w którą często zaangażowana  jest społeczność lokalna, dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inne osoby, którym leży na sercu dbanie o środowisko oraz estetykę naszego województwa.

Zakup węgla na preferencyjnych zasadach za pośrednictwem Gminy Dynów

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Dynów informuje, że  przystąpiła do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy Dynów .

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz osobom, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonały wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjność Budynków w zakresie głównego źródła ogrzewania.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2. 000,00 zł brutto za tonę.

Jednocześnie informujemy, że Gmina może dokonać zakupu węgla na poziomie 1 500,00 zł brutto za tonę, a następnie sprzedać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę.  Do tej ceny nie wlicza się jednak kosztów transportu do danego gospodarstwa domowego.

Zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Wnioski składać można w Urzędzie Gminy w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, osobiście w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty. Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Uwaga !!!!

Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów węgla będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu.

Wszelkie informacje, dotyczące dystrybucji węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Gminy Dynów.

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów , wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, zdecydował o podjęciu działań, mających na celu skorzystanie z możliwości dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach, za pośrednictwem naszej jednostki samorządu terytorialnego.

W oczekiwaniu na zapisy procedowanej aktualnie w parlamencie ustawy Gmina Dynów przygotowuje różne warianty rozwiązań, których efektem będzie zapewnienie zainteresowanym mieszkańcom niezbędnych dostaw węgla. Obecnie na szczeblu lokalnym trwają ustalenia dotyczące szczegółów wykonawczych tego przedsięwzięcia.

Podkreślamy, że zakupu opału dokonać będą mogły osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, uprawnione do pobrania dodatku węglowego. Chodzi o osoby, którym wypłacono lub przyznano dodatek węglowy, lub które mają wpisane albo zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania domu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła.

Mieszkańcy gminy, zainteresowani zakupem węgla na preferencyjnych warunkach mogą zgłaszać swoje potrzeby (podając imię i nazwisko,  dokładny adres, nr kontaktowy oraz ilość węgla – max 3 tony)

– osobiście w Urzędzie Gminy Dynów w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00 w BOK pok. Nr 2

– telefonicznie pod  numerem: 17 23 00 102.

Zebrane w ten sposób informacje pozwolą nam na oszacowanie zapotrzebowania na węgiel, jednak szczegółowe informacje, dotyczące sposobu sprzedaży i dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach podawać będziemy we właściwym czasie.

Zaznaczamy, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia, ani nie gwarantuje nabycia węgla za pośrednictwem naszego JST.

                                                                                                      Wójt Gminy Dynów

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYNÓW

Posted By admin On In Aktualności | No Comments

31 października 2022 r.(tj.poniedziałek) Urząd Gminy w Dynowie będzie zamknięty.

Wójt Gminy Dynów informuje,  że w dniu 31 października 2022 r. (tj.poniedziałek) Urząd Gminy w Dynowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

WÓJT GMINY DYNÓW

Wojciech Piech

Zawiadomienie o sesji 28.10.2022r

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm. )  zwołuję  na  dzień 28 października  2022 r., XLIV  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

    1. Otwarcie sesji

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie bieżące pn. “Dofinansowanie połączeń autobusowych komunikacji publicznej w 2023 r.

    4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na zadanie inwestycyjne pn. “Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

    5.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2022 r.

    6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2022-2034.

    7.    Wolne wnioski i zapytania.

    8.   Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Posted By admin On In Aktualności | No Comments

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”.