- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Ogłoszenie o naborze wstępnych wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Dynów zamierza przystąpić do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”. W związku z tym w dniu 10 marca 2023 r. Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach tego programu, zmieniającą uchwałę z roku 2011.

Uchwała umożliwi właścicielom zabytków ubieganie się o dotacje na ratowanie zabytków znajdujących się na terenie gminy Dynów. Dofinansowanie może wynosić aż do 98 proc. kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia co najmniej 2 proc. wkładu własnego kosztów zadania.

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Dynów, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy.

Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz posiadanie wymaganej dokumentacji.

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zamieszczonej poniżej uchwale.

Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

Nabór wniosków trwa do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 11:00

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2023 roku

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

http://bip.gminadynow.pl/pliki/zadania_publiczne/2023_wyniki_konkursu.pdf [5]

Sesja Rady Gminy Dynów -10.03.2023r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

   Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 10 marca  2023 r., XLIX   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1000 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Dynów na 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Wójta Gminy Dynów w zakresie maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Dynów w 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w 2023 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Dynów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Laskówka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej mienia komunalnego położonej w miejscowości Laskówka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Łubno.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15.   Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip

KONKURS NA EKO-OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wraz z Celowym Związkiem Gmin “Eko-Logiczni” zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie “Eko-ozdoba Wielkanocna”, który został objęty honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego- Józefa Jodłowskiego. Konkursu polega na wykonaniu eko-ozdoby wielkanocnej (np. pisanki, stroika, zawieszki, figurki zajączka lub baranka, koszyczka wielkanocnego, itp.). Pomysł i technika wykonania oraz format są dowolne. Ozdoba musi być wykonana z surowców wtórnych, rzeczy zbędnych, przeznaczonych do wyrzucenia (np. opakowania plastikowe, szklane, papierowe, wytłoczki po jajkach, nakrętki, itp.) lub materiałów naturalnych (np. skorupki jaj, sznurek, słoma, drewno, patyczki, gałązki, piórka, ciasto, cukier) albo zużytych lub zbędnych przedmiotów.

Więcej informacji: http://czgekologiczni.pl/index.php/11-aktualnosci/93-oglaszamy-konkurs-na-eko-ozdobe-wielkanocna [6]

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina: OBOWIĄZKOWE BADANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OPRYSKIWACZY

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności,Dla rolników | No Comments

Portal żywieniowy Diety NFZ

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia już od ponad 3 lat udostępnia bezpłatnie portal żywieniowy Diety NFZ [7].

Nadszedł czas na zmiany!

Zmieniliśmy wygląd strony oraz wprowadziliśmy nowe funkcjonalności. To jednak nie wszystko!

Dzięki wprowadzonym zmianom korzystanie z portalu NFZ jest teraz jeszcze łatwiejsze.

Poza odnowioną szatą graficzną portal www.diety.nfz.gov.pl [8] zyskał nowe treści.

W portalu znaleźć można:

Zapraszamy po zdrowe inspiracje na portal Diety NFZ [7].

Zobacz nową odsłonę serwisu i przekonaj się, że zdrowe odżywianie jest proste i smaczne.

Korzysta już z niego ponad pół miliona użytkowników, skorzystaj i Ty.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2023 roku.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327)

Wójt Gminy Dynów

ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2023 roku.

Rodzaj zadania                                        

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
 2. organizacja turniejów, imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych,
 3. szkolenie sportowe poprzez organizowanie lub udział w organizowanych przez inne podmioty szkoleniach, treningach i zawodach na szczeblu lokalnym i regionalnym w różnych dyscyplinach sportowych,
 4. zakup sprzętu sportowego, usług i innych materiałów niezbędnych do organizacji imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, treningów i zawodów.
 5. koszty związane z utrzymaniem sprzętu i obiektów sportowych niezbędnych do organizacji imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, szkoleń, treningów i zawodów,
 6. Zadanie ujęte w pkt. 1 zostaje podzielone na 6 obszarów terytorialnych:
 7. Obszar I obejmuje swym działaniem miejscowości: Bachórz, Laskówka,
 8. Obszar II obejmuje swym działaniem miejscowość: Dąbrówka Starzeńska,
 9. Obszar III obejmuje swym działaniem miejscowość: Dylągowa,
 10. Obszar IV obejmuje swym działaniem miejscowości: Harta, Ulanica, Wyręby,
 11. Obszar V obejmuje swym działaniem miejscowość: Pawłokoma,
 12. Obszar VI obejmuje swym działaniem miejscowość: Łubno,

Złożona oferta może obejmować zadanie tylko w jednym obszarze działania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację wyłonionych ofert wynosi łącznie 68 000 zł.
 2. Wysokość środków na realizację zadań w poszczególnych obszarach wynosi:
  a) w obszarze I – 20 000 zł,
  b) w obszarze II – 7 000 zł,
  c) w obszarze III – 7 000 zł,
  d) w obszarze IV – 20 000 zł,
  e) w obszarze V – 7 000 zł,
  f) w obszarze VI – 7 000 zł

Zasady przyznawania dotacji

 1. Wójt Gminy Dynów udzieli dotacji na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.
  W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 3. Wójt Gminy Dynów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dofinansowania i podpisania umowy w przypadku, gdy:
  a) podmiot utraci zdolności do czynności prawnych,
  b) zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową złożonych ofert.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania ma w całości nastąpić w 2023 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Dynów (nie dotyczy uczestnictwa w wyjazdowych imprezach sportowych, sportowo-rekreacyjnych szkoleniach, treningach i zawodach).
 3. Udział własnego wkładu finansowego wnioskodawcy w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 2,5 %.
 4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Jeżeli określony wydatek finansowany z dotacji, wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania, nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiła jego zmiana o więcej niż 30 %.
 5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2023 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Dynowie w godzinach pracy urzędu.
 2. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach. Na kopercie powinno być oznaczenie nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
 2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dynów po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Wójta Gminy Dynów oraz osoby wskazane do dnia 28 lutego 2023 r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w szczególności brane będzie pod uwagę:
  a) zawartość merytoryczna oferty.
  b) zgodność oferty z zadaniem określonym w konkursie.
  c) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji tego typu zadania.

Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2022 roku
Suma dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Dynów w 2022 roku wyniosła łącznie 56 000,00 zł.

Wójt Gminy Dynów
Wojciech Piech

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Nabór do Konkursu od 12 stycznia do 12 marca 2023 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl: [13]

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu

– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru

– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Dokumenty i więcej informacji [14]

Strona internetowa konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich [15]

Informacja dotycząca zakupu węgla.

Posted By admin On In Aktualności | No Comments

Urząd Gminy w Dynowie informuje iż wszystkie osoby które złożyły wniosek o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych do 16 stycznia 2023 r. i zostały poinformowane telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Dynowie o pozytywnej weryfikacji wniosku – powinny dokonać wpłaty w wysokości
3 000 zł (1,5 tony),
2 000 zł (1 tona),
1000zł (0,5 tony) na nr rachunek:
Bank Spółdzielczy w Dynowie 03 9093 0007 2001 0000 2365 0063

Koniecznie w tytule wpłaty należy wpisać:

Zakup węgla – imię, nazwisko i adres wnioskodawcy

Dodatkowe informacje pod nr tel. 17 23 00 102

Od kiedy składać wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem:

Terminy

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek:

500+ dla obcokrajowców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce:

500+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi

Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.