bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zawiadomienie na LI sesję Rady Gminy Dynów

14 czerwca 2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ) zwołuję na dzień 22 czerwca 2023 r., LI Sesję Rady Gminy Dynów na godz. 900 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dynów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2023-2034
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2022 w miejscowości Łubno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dynów służebnością  przesyłu.
 10. Raport z działalności GKRPA w Gminie Dynów za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2022.
 12. Informacja o świadczeniach rodzinnych.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15.   Zamknięcie obrad.
Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 14 czerwca 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 14 czerwca 2023
Data ostatniej aktualizacji 19 czerwca 2023
Liczba wyświetleń 83 views