bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

REKRUTACJA Projekt „W Drodze po sukces” 23.03.2022-11.04.2022

7 kwietnia 2022

Projekt „W Drodze po sukces” realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej oraz wsparcie 130 osób fizycznych (60K i 70M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w wieku 18-29 lat  zamieszkałych lub uczących się zgodnie z KC na terenie woj podkarpackiego (nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, w tym osoby niepełnosprawne) w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielnie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa a także 6 miesięcznego wsparcia pomostowego, szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Grupa docelowa:

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 160 osób spełniających kryteria:

-wiek 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)

 -osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

  -nieuczestniczące w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   -nie należące do grupy docelowej określonej dla trybu z konkursu w Poddziałaniu 1.3.1 POWER

    -nieposiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z definicją określoną w art. 3 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 130 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielenia wsparcia – kwiecień/maj 2022 r.

Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej W postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie, która zawiera zobowiązanie do rzeczywistego prowadzenia i utrzymania działalności przez co najmniej 12 miesięcy pod rygorem zwrotu środków dla 120 Uczestników/czek projektu.

Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050,00 PLN.

Planowany termin udzielania wsparcia – czerwiec/lipiec 2022

Wsparcie pomostowe:

W postaci finansowej, stanowiące bezzwrotną pomoc kapitałową co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznych transz w kwocie 1 800,00 zł netto (bez podatku VAT) przez okres 6 miesięcy dla 120 Uczestników/czek projektu.

Planowany termin udzielania wsparcia – czerwiec/lipiec 2022 r. – listopad/grudzień 2022 r.

Beneficjent dodatkowo zapewnia Uczestnikom Projektu –  materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, catering podczas szkolenia oraz wsparcie w technicznym wypełnianiu Biznes planów świadczone przez Ekspertów dotacyjnych.

KONTAKT

BIURO PROJEKTU MIELEC – ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec

e-mail: ewelina.cuber@lootus.pl

 tel. : 881-400-910

BIURO PROJEKTU PRZEMYŚL – ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl

e-mail: projektyprzemysl@caritas.pl

tel. : 16 676-90-60

FB: W drodze po sukces

Strona Internetowa projektu: www.wdrodzeposukces.pl [1], www.caritas.przemyska.pl [2]

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 7 kwietnia 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 7 kwietnia 2022
Data ostatniej aktualizacji 7 kwietnia 2022
Liczba wyświetleń 15 views