Jesteś tutaj:

Wyprawka

Wyprawka szkolna 2016/2017 - INFORMACJA
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U z 2016 r. poz. 1045) pomocą obejmuje się uczniów:
 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7,
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:
 • do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy. ( przez materiały edukacyjne należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną) w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Wnioski należy składać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017, w terminie od 29 sierpnia 2016 roku do 15 września 2016 roku.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Zwrot kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktur lub rachunków) w szkole, do której został złożony wniosek. Dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je pod względem merytorycznym do wypłaty.

 

Dokumenty do pobrania:

- Przykładowy wzór wniosku;

- Zarządzenie Wójta Gminy Dynów w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu  podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”;
- Tabela planowanego dofinansowania.

Wyprawka szkolna 2015/2016

2 lipca 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U poz. 938)

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:

 1. klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum,
 2. 1. uczniów słabowidzących,
 1. uczniów niesłyszących,
 2. uczniów słabosłyszących,
 3. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 4. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 5. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  

– uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV, lub liceów plastycznych

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia ( prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Przykładowy wzór wniosku można pobrać w szkołach na terenie Gminy Dynów i Urzędzie Gminy – pok.29 oraz stronie internetowej www.gminadynow.pl.

 

Wnioski należy składać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016, w terminie od 25 sierpnia 2015 roku do 7 września 2015 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód zaświadczenia o wysokości dochodów netto za 2013 r.,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
 • w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 7 ( ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnienia z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163 i 693), zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

  

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy.

Po otrzymaniu listy uczniów wójt gminy, przekazuje środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu ( faktur lub rachunków) w szkole, w której został złożony wniosek. Dyrektor szkoły weryfikuje, opisuje i zatwierdza je pod względem merytorycznym do wypłaty.

 

 

Planowane dofinansowanie „wyprawka szkolna” -  2015 r.

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, przedstawia tabela do pobrania w formacie pdf.

 

 

Do pobrania:

- Przykładowy wzór wniosku w formacie pdf i doc;

- Tabela planowanego dofinansowania;

- Informacja ogolna;

WYSZUKIWARKA

KALENDARZ

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc styczeń 2021 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

 
 
 
 
 
 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.