Jesteś tutaj:

Stypendia

INFORMACJA - STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2017/2018
 • Stypendium przysługuje:  - uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium szkolne nie przysługuje: - uczniom klas zerowych, - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dynów.
 
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia / uczennicy ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.) aktualnie kryterium dochodowe wynosi 514, 00 zł na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. – Dz. U. z 2015 r. poz.1058. Miesięczną wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia / uczennicy uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 
 • Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego aktualnie uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288, 00 zł na podstawie § 1 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 1058). Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.
 
 • Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące zgodnie z art.6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.930 z późn.zm.)
 • W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie należy dołączać do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów rodziny;
 
ŹRÓDŁEM DOCHODU RODZINY SĄ:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy - (potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości dochodów netto);
Działalność gospodarcza - potwierdzone stosownym zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej ustalony zgodnie
 z art.8 ust.5 i 7-8 ustawy o pomocy społecznej;
Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne w tym zagraniczne, świadczenia przedemerytalne – potwierdzone zaświadczeniem (decyzja) ZUS lub odcinek emerytury, renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy;
Dochody z gospodarstwa rolnego – potwierdzone zaświadczeniem właściwej Gminy lub aktualny nakaz płatniczy o łącznej wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych, odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów
z posiadanego gospodarstwa rolnego z wyszczególnieniem łącznej jego wielkości przeliczenia dochodu przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny jak wyżej;
Zasiłek dla bezrobotnych- potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Pracy oraz gdy nie otrzymujemy zasiłku lub oświadczenie wnioskodawcy;
Alimenty i świadczenia alimentacyjne – potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem pocztowym itp. lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych alimentów i świadczeń alimentacyjnych;
Stypendia o charakterze socjalnym - potwierdzone decyzją o ich przyznaniu;
Niepełna rodzina – wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu lub oświadczenie;
Świadczenia uzyskiwane z opieki społecznej ( renty socjalne, zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe) – potwierdzone zaświadczeniem z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych świadczeń z opieki społecznej;
Inne dochody (praca nieperiodyczna, umowy zlecenia lub o dzieło, zasiłki chorobowe z KRUS i inne) - potwierdzone zaświadczeniami z odpowiednich organów lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości tych dochodów.
 
 • Oświadczenia, o których mowa w art.90 n ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot, który składa oświadczenie, bierze na siebie odpowiedzialność za wiarygodność i autentyczność podanych w nim danych i informacji. Podanie nieprawdziwych danych jest PRZESTĘPSTWEM.
 
 • Do dochodu nie wlicza się:  - jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
- zasiłku celowego;
 - wartości świadczeń w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 i 1220);
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 - świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn.zm.).
 
 • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi / uczennicy, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;
 
 • Jeżeli rodzice składają więcej niż jeden wniosek o stypendium to dokumenty określające wysokość dochodów rodziny obowiązują w jednym egzemplarzu;
 
 • Wnioski dla uczniów niepełnoletnich muszą być podpisane przez obydwoje rodziców;
 
 • Wnioski w danym roku szkolnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych wraz z informacjami można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy pokój 29  do 15 września 2017 r., natomiast słuchacze kolegiów składają w terminie do 15 października 2017 r.

Do pobrania:
-Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego;
-Zaświadczenie o zatrudnieniu;
-Uchwała Nr XXII(124)2013 Rady Gminy Dynów w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów.

WYSZUKIWARKA

KALENDARZ

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

 
 
 
 
 
 
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.