Jesteś tutaj:

Stypendia

INFORMACJA O UDZIELENIU POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
POMOC MATERIALNA O CHARAKTARZE SOCJALNYM PRZYSŁUGUJE:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia / uczennicy ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i jest ona ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.)
do 30 września 2018 r. kryterium dochodowe wynosi 514, 00 zł na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz.1058), które traci moc z dniem 30 września 2018 r.
od 01 października 2018 r. kryterium dochodowe będzie wynosiło 528, 00 zł na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018 r. ( Dz. U. poz.1358), które obowiązywać będzie od dnia 01 października 2018 r.
do 30 września 2018 r. przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego dochód wynosi 288, 00 zł ,
od 01 października 2018 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosił 308, 00 zł zgodnie § 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 11 lipca 2018 r. – Dz.U. poz.1358).
WLICZAMY DOCHÓD POWYŻEJ 1 HA PRZELICZENIOWEGO.
 
  • RODZINA – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące zgodnie z art.6 pkt 14 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz.1769 z późn.zm.)
ŹRÓDŁEM DOCHODU RODZINY SĄ:
WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY -(potwierdzone zaświadczeniem z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczeniem wnioskodawcy o wysokości dochodów netto);
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - potwierdzone stosownym zaświadczeniem z właściwego Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej ustalony zgodnie z art.8 ust.5 i 7-8 ustawy o pomocy społecznej;
EMERYTURY, RENTY INWALIDZKIE I RODZINNE W TYM ZAGRANICZNE, ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE –potwierdzone zaświadczeniem (decyzja) ZUS lub odcinek emerytury, renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie wnioskodawcy;
DOCHODY Z GOSPODARSTWA ROLNEGO – aktualny nakaz płatniczy do wglądu o łącznej wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych lub zaświadczenie właściwej Gminy lub odcinek potwierdzający opłacanie składek KRUS lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych dochodów z posiadanego gospodarstwa rolnego z wyszczególnieniem łącznej jego wielkości przeliczenia dochodu przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny jak wyżej;
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH- potwierdzony decyzją do wglądu lub zaświadczeniem z Urzędu Pracy oraz gdy nie otrzymujemy zasiłku lub oświadczenie wnioskodawcy;
ALIMENTY I ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE – potwierdzone decyzją o ich przyznaniu do wglądu lub przekazem pocztowym, wyciągiem pocztowym itp. lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych alimentów i świadczeń alimentacyjnych;
STYPENDIA O CHARAKTERZE SOCJALNYM - potwierdzone decyzją o ich przyznaniu;
NIEPEŁNA RODZINA – wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu lub oświadczenie;
ŚWIADCZENIA UZYSKIWANE Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ( RENTY SOCJALNE, ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO TYCH ZASIŁKÓW, ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE, DODATKI MIESZKANIOWE) – potwierdzone decyzją do wglądu o ich przyznaniu lub zaświadczeniem z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości uzyskanych świadczeń z opieki społecznej;
INNE DOCHODY (PRACA NIEPERIODYCZNA, UMOWY ZLECENIA LUB O DZIEŁO, ZASIŁKI CHOROBOWE Z KRUS I INNE) - potwierdzone zaświadczeniami
 z odpowiednich organów lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości tych dochodów.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
            W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji             administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
  • DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
- zasiłku celowego;
- wartości świadczeń w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690);
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 poz.1851), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz.998, z późn.zm.),
            - świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz.1272)
  • W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY NIE NALEŻY DOŁĄCZAĆ DO WNIOSKU ZAŚWIADCZEŃ LUB OŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI DOCHODÓW RODZINY;
 
  • Oświadczenia, o których mowa w art.90 n ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Podmiot, który składa oświadczenie, bierze na siebie odpowiedzialność za wiarygodność i autentyczność podanych w nim danych i informacji.
 
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM NIE PRZYSŁUGUJE: uczniom klas zerowych; uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Dynów; uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
  • Przykładowy wniosek w danym roku szkolnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych wraz z informacjami można pobrać i złożyć
w Urzędzie Gminy pokój 29 DO 15 WRZEŚNIA DANEGO ROKU SZKOLNEGO natomiast słuchacze kolegiów składają w terminie DO 15 PAŹDZIERNIKA DANEGO ROKU SZKOLNEGO.
 

WYSZUKIWARKA

KALENDARZ

Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc kwiecień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

 
 
 
 
 
 
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.